close

Heb je zelf iets te melden?

SHORTCUT /

Kortgeknipt nieuws

degroteshiftbanken069.jpg

/ Zo gezegd

“Als er krapte is in de haven van Antwerpen, moeten de lonen daar misschien wat meer stijgen dan op plaatsen met minder krapte.”

Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, in De Tijd //

Minister trekt opdrachtgevers transporten mee in bad

/ Strijd tegen sociale dumping wordt opgevoerd

FOTO - Mitchell Luo

De ministerraad keurde een wetsontwerp van minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne goed dat grenzen stelt aan de detachering van vrachtwagenchauffeurs. Het ontwerp moet sociale dumping in de transportsector tegengaan.

Met de invoering van sectorspecifieke voorschriften voor kortstondige detacheringen in het wegvervoer wil Pierre-Yves Dermagne de achterpoortjes in de bestaande EU-regelgeving sluiten. Zo zullen ook verzenders, expediteurs, contractanten en sub-contractanten verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor inbreuken bij een transport in hun opdracht. Daarnaast worden efficiëntere controles met minder hinder en administratieve lasten voor de transportfirma’s mogelijk en zullen er meer controles plaatsvinden die op elkaar zijn afgestemd door twee of meerdere lidstaten. Bij inbreuken zal België de zwaarst mogelijke sanctie opleggen, gaande van een administratieve geldboete tot een gevangenisstraf.

Het is nu eerst aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit om een advies over dit wetsontwerp uit te brengen. Waarna het ter stemming zal worden voorgelegd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. //

/ NMBS laat personeel in huid reizigers met een handicap kruipen

De NMBS organiseert sinds begin september in de stations van Gent-Sint-Pieters en Namen onderdompelsessies voor personeelsleden die willen kennismaken met de drempels die reizigers met een handicap ervaren wanneer ze de trein nemen. Tijdens zo’n sessie moeten de deelnemers geblinddoekt, met een geluidsdichte hoofdtelefoon, of in een rolstoel hun weg vinden in het station, een ticket kopen en op de trein geraken. De sessies zijn in de eerste plaats gericht op het NMBS-personeel dat verantwoordelijk is voor de inrichting en het beheer van de stations. Om zelf te kunnen ondervinden waarom bepaalde aanpassingen in stations en treinen cruciaal zijn voor een inclusief spooraanbod.

De opleidingen in het station van Gent-Sint-Pieters worden georganiseerd in samenwerking met Konekt. Atingo en Passe le Message à ton Voisin begeleiden de onderdompelsessies in het station van Namen. Het betreft organisaties met de nodige expertise en ervaring in het opleiden van toegankelijkheidsactoren. //

/ Nepnieuws over 5G uitgeklaard

De website over5g.be, met antwoorden op de meest gegoogelde vragen over het 5G-netwerk, bundelt sinds kort ook alle betrouwbare wetenschappelijke studies met betrekking tot 5G in hapklare brokken. De uitbreiding van het platform moet de bezorgdheid over onder meer het effect van 5G op onze gezondheid of het milieu wegnemen.

“Er doet veel nepnieuws de ronde”, merkt minister voor Telecom en initiatiefneemster Petra De Sutter op. “Met feiten en objectieve informatie wil ik dat nu uitklaren en aanbieden aan het brede publiek”, aldus De Sutter.//

/ Havenarbeiders bepalen speerpunten

Op de Havendagen in Zeebrugge hebben de havenarbeiders-militanten zich gebogen over hoe ACV-Transcom in de toekomst moet omgaan met thema’s als veiligheid – een topprioriteit – en automatisering. Het sectorcongres resulteerde in een lijst van speerpunten.

Gezien het belang van onze havens als economische motor is het om te beginnen cruciaal dat ze in nationale handen blijven.

Omdat kennis en kwaliteitsvolle vormingen en opleidingen nog altijd de hoekstenen van een degelijk veiligheidsbeleid zijn, moet ACV-Transcom achter de erkenningsvoorwaarden voor havenarbeiders blijven staan.

De toenemende automatisering en digitalisering brengt een enorme informatiestroom op gang. Maar dit mag op geen enkele manier de privacy van de havenarbeiders ondermijnen.

Bij automatiseringsprojecten op zogenaamde brownfield terminals moet elke havenarbeider aan boord houden het motto zijn. Een grotere betrokkenheid en meer sociaal overleg dringen zich op. De opleidingscentra kunnen daarin een rol spelen.

En last but not least raakten de congresgangers het erover eens dat terminals met een variabele productieflow meer baat hebben bij een sterk poolsysteem dan bij enige vorm van automatisering. //

/ Spoorsector wil meer vrouwen aantrekken

De European Transport Workers’ Federation (ETF) en de Community of European Railways and Infrastructure Managers (CER) ondertekenden op 5 november een akkoord dat de tewerkstelling van vrouwen in de spoorwegsector moet promoten. Op dit moment is – slechts – 21 procent van de meer dan een miljoen medewerkers in dienst van de Europese spoorbedrijven een vrouw, maar het ‘Women in Rail’-akkoord moet ertoe leiden dat dat aandeel in de komende jaren groeit. Concreet engageren de ondertekenaars zich om globale maatregelen te treffen met betrekking tot gendergelijkheid, loopbaanontwikkeling, gelijke verloning, een gezonde en veilige werkomgeving en preventie van seksuele intimidatie en seksisme. //

/ 175 112

De Antwerpse diamant­gemeenschap zamelde 175 112 euro in voor de slachtoffers van de watersnood die in juli vooral Wallonië trof. Niet alleen grote diamantbedrijven, maar ook individuele werknemers en jonge ondernemers deden hun duit in het zakje. //

/ KIMTERESSANT

cartoon