close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

ONDERNEMING /

Een halve eeuw EFI: essentieel instrument in je onderneming!

TEKST Génévieve Laforet I Foto Golden Dayz | 15 NOVEMBER 2023 | LEESTIJD: 6 minuten

Op 27 november 2023 zal het KB van 27 november 1973 over de economische en financiële informatie (EFI) voor de ondernemingsraden 50 jaar oud zijn. Dit KB, dat er kwam in uitvoering van de wet van 1948 over de organisatie van de economie, vormt de basis voor het syndicale werk van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden. Maar het kan altijd beter. Actualiseringen dringen zich op. Dit gouden jubileum is een mooie aanleiding voor het ACV om te pleiten voor verbeteringen en hierover de sociale dialoog aan te gaan.

· Een integratie van de duurzaamheidsinformatie. Voortaan moet deze informatie worden meegedeeld aan de OR op basis van een Europese richtlijn die tegen juli 2024 in Belgisch recht moet zijn omgezet. Overheidsbedrijven, grote bedrijven en beursgenoteerde kmo’s worden verplicht om jaarlijks een duurzaamheidsverslag te publiceren met milieu-, sociale en governance-informatie. De afgevaardigden binnen de OR zullen deze duurzaamheidsrapportage moeten analyseren, die deel zal moeten uitmaken van het jaarlijkse beheersverslag en door een revisor wordt nagekeken. De basiswet over de OR van 1948 zal deze nieuwe bevoegdheid integreren, maar het is belangrijk dat het KB er ook expliciet naar verwijst in de context van de jaarlijkse informatie.

· Het koppelen van economische, financiële, sociale en milieu-informatie. De wetgeving benadrukt al de noodzaak om economische, financiële, sociale, commerciële en onderzoeksaspecten op elkaar af te stemmen, maar we willen natuurlijk ook de milieudimensie opnemen in de informatie over de vooruitzichten. Deze informatie zou bovendien de plannen op korte, middellange en lange termijn moeten onderscheiden.

· Versterking van de bepalingen over groepsgerelateerde informatie en de positie van de onderneming daarin.

· De erkenning van de rol van de revisor in het KB en dus niet enkel in artikel 15bis van de wet van 1948, waardoor beter kan geanticipeerd worden op risico’s van marktfalen met tijdig passende maatregelen.

· De mogelijkheid om op kosten van de onderneming een beroep te doen op externe expertise, met name in complexe situaties; waardoor de werknemersvertegenwoordigers de situatie grondig kunnen onderzoeken en alternatieve voorstellen voorbereiden.

· Versterking van de middelen om de toepassing van de wetgeving doeltreffend te maken. Het ad hoc comité dat hiervoor werd ingesteld binnen de CRB werd nooit geactiveerd. Dit comité moet een dynamische rol krijgen met de aanstelling van bevoegde ambtenaren en de mogelijkheid van doeltreffende sancties;

· Vollediger informatie over de tewerkstelling en de personeelskosten. Zoals een detail/opsplitsing van de “diensten en diverse goederen” en “personeelskosten” uit de jaarrekeningen om een vollediger overzicht van de tewerkstelling en de personeelskosten te verkrijgen. Deze informatie is des te belangrijker naarmate het aantal interimmers, onderaannemers, zelfstandigen, … stijgt.


-//-

Dit KB vormt de basis voor het syndicale werk van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden.

_


De besprekingen begonnen in het voorjaar van 2021 en leidden tot een akkoord tussen de sociale partners over 5 basisbeginselen:

· Behoud van de doelstelling van het KB, dat bestaat uit het koppelen van economische, financiële en sociale informatie, en uit het situeren van de onderneming in de groep, in de sector, en in de regionale, nationale en internationale economie.

· Aanpassing van de wetgeving aan de maatschappelijke realiteit, rekening houdend met de tertiarisering en de internationalisering van de economie en de bedrijven.

· Mogelijkheid tot digitalisering van het EFI-dossier na een akkoord in de OR, met gegarandeerde toegang voor elke verkozene.

· Naar harmonisering van de EFI eventueel via modellen/sjablonen die de presentatie en de vergelijkbaarheid van de informatie over de jaren heen vergroten en zorgen voor een betere samenhang met de sociale informatie.

· Aandacht voor de duurzaamheid van activiteiten maar ook voor de toenemende digitalisering.

Doordat de werkgevers geen mandaat hadden, leidden deze discussies helaas niet tot een akkoord over de concrete uitwerking van deze basisbeginselen en was het niet mogelijk om het KB aan te passen in overeenstemming met onze verwachtingen.

Toch blijven we overtuigd van de noodzaak om het recht op informatie en raadpleging te versterken, evenals de mogelijkheid van werknemers om invloed uit te oefenen binnen de ondernemingsraden, om bedrijven te begeleiden naar een rechtvaardige transitie.

/Op 12 december viert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven de 50ste verjaardag van het KB EFI

Dit evenement wordt georganiseerd met deelname van de sociale partners. Alle geïnteresseerde militanten zijn welkom.

De uitnodiging en het programma zijn beschikbaar op de website van de CRB, de militantensite van het ACV of kan je opvragen bij de EFI-deskundigen van de verbonden en centrales.

Related articles