close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

MILIEU /

Ga aan de slag met milieu-informatie in je onderneming

TEKST Fien Vandamme | ILLUSTRATIE iRie.Graphics | 20 maart 2024 | leestijd 2 minuten

Milieu is een thema dat in ondernemingen (en daarbuiten) steeds meer aan belang wint. Dat is niet verwonderlijk, bedrijven en organisaties zijn gebonden aan bepaalde rapportageverplichtingen omtrent hun CO2-uitstoot, lozingen, gebruik van grondwater, afvalophaling, etc. Het niet voldoen aan deze en andere milieuverplichtingen, heeft vaak ernstige gevolgen. Omwille van het toenemende belang van de impact die een onderneming heeft op het milieu en zijn leefomgeving, voorziet de wetgeving dan ook uitgebreide informatie- en adviesrechten voor de leden van het Comité PB. En ook leden van de ondernemingsraad kunnen vanuit hun positie wegen op het milieubeleid op hun werkplek.

Het milieubeleid van een onderneming kan enorm breed gaan, van mobiliteit, watergebruik, energieverbruik en biodiversiteit, tot vormingen en sensibilisatieacties. Het feit dat bepaalde milieu-informatie steevast in een bepaalde periode wordt gedeeld met de leden van de sociale overlegorganen, biedt ons dus een mooie kans om hier op (minimaal) jaarlijkse basis bij stil te staan. In wat volgt, bieden we je een overzicht van de belangrijkste milieudocumenten, en hun eigenschappen.

Integraal milieujaarverslag

Het integraal milieujaarverslag bevat vooral erg technische informatie over emissies, watergebruik, afvalstromen, ... Als militant kan je via dit verslag dus heel wat te weten komen over de werking van je onderneming. Werden bepaalde drempelwaardes overschreden? Wat is het totale energieverbruik van de onderneming? Dit soort vragen zijn bijzonder belangrijk, gezien de goede werking en het voortbestaan van een onderneming erg nauw samenhangen met externe factoren, zoals energiefacturen en het behoud van de omgevingsvergunning. Uiterlijk op 14 maart moet dit document door de werkgever worden ingediend bij het IMJV-loket van de milieuadministratie van de Vlaamse overheid. De werkgever moet ook een afschrift van het integraal milieujaarverslag bezorgen aan het hoofd van de interne dienst PB, de effectieve en plaatsvervangende leden van het Comité PB en de effectieve leden van de Ondernemingsraad (of de Vakbondsafvaardiging indien er geen Comité PB en Ondernemingsraad zijn).

Jaarverslag van milieucoördinator

In nagenoeg alle Vlaamse ondernemingen met milieuvergunning klasse 1 moet een milieucoördinator aanwezig zijn. De milieucoördinator:

• waakt over de naleving van de milieuwetgeving door op regelmatige tijdstippen controle uit te oefenen op de werkplaatsen;

• geeft advies over elke voorgenomen investering die vanuit milieuoogpunt relevant kan zijn;

• denkt na over de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de onderneming, van haar producten, haar afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken, ...

Jaarlijks dient de milieucoördinator verslag uit te brengen van zijn of haar activiteiten binnen de onderneming. Dit jaarverslag moet vóór 1 april aan de werkgever, de Ondernemingsraad en het Comité PB of de Vakbondsafvaardiging worden bezorgd.

Grijp deze kans om je opmerkingen en bezorgdheden over het milieubeleid op je werkplek te agenderen. Het communiceren met werknemersafgevaardigden maakt deel uit van het takenpakket van de milieucoördinator, dus je mag redelijkerwijze verwachten dat men de tijd neemt om jullie vragen en opmerkingen te behandelen.

Omstandige toelichting van de werkgever over het gevoerde milieubeleid

Elk bedrijf is verplicht een jaarlijkse toelichting over haar milieubeleid te geven. De timing, de inhoud en de vorm liggen niet vast. In ondernemingen waar het jaarverslag van de milieucoördinator en/of het integraal milieujaarverslag verplicht zijn, kan deze toelichting gekoppeld worden aan de bespreking van deze jaarverslagen. In ondernemingen zonder deze verplichtingen worden best afspraken gemaakt met de werkgever over de timing, de inhoud en de vorm (mondeling, presentatie, op papier, … ).

Doe een beroep op milieudeskundigen

Werken aan milieu is niet altijd eenvoudig. De wetgeving is vaak complex en dat geldt ook voor de informatie die je ontvangt. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Er zijn milieudeskundigen in je onderneming en bij de overheid, en ook het ACV heeft in verbonden en centrales milieudeskundigen waar je een beroep op kan doen. Hun contactgegevens kan je ophalen via www.hetacv.be/milieu.

Je kan ook een mail sturen naar milieu.helpdesk@acv-csc.be. Die mailbox wordt opgevolgd door Fien Vandamme, milieu- en klimaatadviseur van de nationale Dienst Onderneming van het ACV. Zij helpt je graag verder.

Raadpleeg de milieukalender van de overlegorganen

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk moet elke maand zijn maandverslag toelichten in het Comité PB. In dat verslag kunnen milieuaspecten aan bod komen. De stand van zaken van het jaarlijks actieplan is ook een weerkerend agendapunt. Maar daarnaast is er nog het jaarverslag van de milieucoördinator, het integraal milieujaarverslag, …

Op www.vakbeweging.be (bij de online verwerkte versie van dit artikel) vind je een milieukalender waarin opgelijst wordt wat wanneer milieu(beleid) aan bod moet komen in het Comité PB en de Ondernemingsraad. Check zeker die kalender!

Related articles