close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

kijker

/Interimmers in je bedrijf?

TEKST Eva Van Laere | FOTO Alf Ribeiro | LEESTIJD 3 MINUTEN | 15 MAART 2023

Voor gelijk werk, gelijk loon! Een interimmer heeft recht op hetzelfde loon en dezelfde aanvullende loonvoordelen als een vergelijkbare vaste werknemer met eenzelfde functie. In de praktijk is dat echter zelden het geval. Kijk er als werknemersafgevaardigde mee op toe dat interimmers correct worden vergoed!

ZWART OP WET | INTERIM /

Interimmers kunnen niet bij cao en niet individueel uitgesloten worden van de voordelen die toegekend worden aan vaste werknemers. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld cao nr. 90 (niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen).

Recht op persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij

De gebruiker is verantwoordelijk voor het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de interimmer tijdens zijn opdracht. De gebruiker moet ook gratis persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleren ter beschikking stellen van de interimmer. Het interimbureau kan deze verplichting overnemen, maar het gaat om een verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Opeenvolgende dagcontracten

Het gebruik van opeenvolgende dagcontracten is streng geregeld. Opeenvolgende dagcontracten zorgen immers voor een grote onzekerheid. Vanaf 1 januari 2023 is een bijkomende RSZ-bijdrage ten laste van de gebruiker voorzien, als die interimmers tewerkstelt met minstens 40 opeenvolgende dagcontracten tijdens een semester. Opeenvolgende dagcontracten zijn enkel toegestaan als de nood aan deze flexibiliteit met cijfers kan bewezen worden. Informatie over opeenvolgende dagcontracten en hun becijferde rechtvaardiging moet bezorgd worden aan de ondernemingsraad (of aan de vakbondsafvaardiging als er geen ondernemingsraad is). Je moet er wel expliciet om vragen. Dit kan op elk moment (cao 108/3).

Medisch attest

Sinds 1 september mag de termijn voor het indienen van een medisch attest niet korter zijn dan twee werkdagen. De nieuwe regel dat je niet verplicht bent om een medisch attest af te leveren voor de eerste dag ziekte – dit kan drie keer per jaar – geldt ook voor interimmers. Interimmers volgen de regels die van toepassing zijn bij het interimkantoor, dat hun juridische werkgever is. Een interimmer die via meerdere interimkantoren aan de slag is, heeft bij elk van die interimkantoren het recht om
3 keer per jaar geen medisch attest te bezorgen. Opgelet: als je als interimmer vreest meerdere dagen ziek te zijn, dan raden we aan om zeker tijdig een medisch attest te bezorgen. Je moet in elk geval het interimkantoor en de gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte brengen van je afwezigheid wegens ziekte. Waak er wel over dat je eerst je arbeidscontract hebt getekend. We krijgen immers signalen dat er interimkantoren zijn die geen nieuw contract voorstellen om zo geen gewaarborgd loon te moeten uitkeren, ook al gaat het om een tewerkstelling van lange duur!

sos-interim.png

Raadpleeg de checklist interim (gericht op militanten) en de nieuwe brochure ‘SOS Interim – 20 vragen, 20 antwoorden’ (gericht op militanten en interimmers)

Meer artikels over

interim sociale wetgeving