close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

kijker

/Nieuwe bevoegdheden voor OR

TEKST Manon Van Thorre I ILLUSTRATIE Irina Strelnikova | LEESTIJD: 3 MINUTEN | VAKBEWEGING 21 JUNI 2023

Een nieuwe richtlijn over de publicatie van duurzaamheidsinformatie door bedrijven werd eind 2022 door het Europees Parlement goedgekeurd. De richtlijn zal bedrijven meer publieke verantwoordelijkheid geven door hen te verplichten regelmatig gegevens te publiceren over de sociale en milieueffecten van hun activiteiten, over respect voor de mensenrechten en over de duurzaamheidsrisico’s waaraan ze zijn blootgesteld. Naast economische en financiële informatie zullen bedrijven aanvullende informatie over duurzaamheid moeten opnemen in het jaarverslag dat aan de leden van de ondernemingsraad wordt voorgelegd. Het bedrijf zal zowel de impact van zijn activiteiten op de maatschappij als de impact van duurzaamheidscriteria op zichzelf moeten identificeren.

ZWART OP WET /

Deze richtlijn vervangt de richtlijn over de publicatie van niet-financiële informatie en informatie met betrekking tot diversiteit. Het aantal bedrijven dat onder deze nieuwe wetgeving valt, stijgt in Europa van 11.000 naar meer dan 50.000. In België gaat het om ongeveer 900 bedrijven.

De bedrijven die onder de richtlijn vallen zijn de volgende:

• alle grote Europese bedrijven die minstens twee van de volgende drie drempels overschrijden: 250 werknemers, 40 miljoen euro omzet en 20 miljoen euro balanstotaal.
• alle beursgenoteerde bedrijven, inclusief kmo’s, met uitzondering van micro-ondernemingen, maar met lichtere rapportageverplichtingen (specifieke normen).
• niet-Europese bedrijven met een jaaromzet van meer dan 150 miljoen euro op de EU-markt, die een belangrijke of beursgenoteerde dochteronderneming hebben die in de EU is gevestigd, of een filiaal met een jaaromzet van 40 miljoen euro dat in de EU is gevestigd.

Te verstrekken informatie

Binnen de informatie die moet worden gerapporteerd, moet het bedrijf zijn bedrijfsmodel presenteren, aangeven hoe het ervoor wil zorgen dat dit bedrijfsmodel compatibel is met de overgang naar een duurzame economie, de duurzaamheidsdoelen en het duurzaamheidsbeleid dat het zichzelf heeft gesteld en zijn strategie om deze te bereiken.

Het bedrijf moet ook de belangrijkste negatieve effecten identificeren die verband houden met de activiteiten en de waardeketen van het bedrijf, de maatregelen die zijn genomen om ze te identificeren en te monitoren, en de maatregelen die zijn genomen om ze te voorkomen, verminderen of elimineren.

Ten slotte moet het bedrijf de belangrijkste risico’s in verband met duurzaamheidskwesties beschrijven, inclusief de belangrijkste afhankelijkheden van het bedrijf op dit vlak, en de manier waarop het bedrijf deze risico’s beheert.

In de rapportage kunnen drie thema’s aan bod komen:

• milieu: klimaat, waterkwesties, gebruik van hulpbronnen, circulaire economie, vervuiling, biodiversiteit, ecosystemen;
• sociale kwesties: gelijke kansen, gendergelijkheid, ontwikkeling en opleiding van vaardigheden, arbeidsomstandigheden, maar ook mensenrechten, fundamentele vrijheden, IAO-verklaringen, IAO-verdragen, enz;
• governance: bedrijfsethiek, bedrijfscultuur, lobbying, beheer van zakelijke relaties, anticorruptiemaatregelen, interne controle en risicobeheer.

Welke rol voor ondernemingsraden?

Het management van de betrokken bedrijven zal de werknemersvertegenwoordigers moeten informeren en een sociale dialoog organiseren rond de informatie over duurzaamheid. In de praktijk zal deze dialoog op Belgisch niveau plaatsvinden in het kader van de informatie en consultatie in de ondernemingsraden.

De richtlijn laat de lidstaten vrij in de keuze van de personen die bevoegd zijn om deze verslagen te controleren. Deze controle kan worden uitgevoerd door bedrijfsrevisoren of door andere dienstverleners. In België zal dit waarschijnlijk een nieuwe bevoegdheid worden voor de bedrijfsrevisoren.

Inwerkingtreding

De verplichtingen worden van kracht vanaf het boekjaar 2024 voor bedrijven en groepen die al onder de vorige wetgeving vielen. De nieuwe vereisten zullen vanaf het boekjaar 2025 van toepassing zijn op andere grote ondernemingen en groepen, vanaf het boekjaar 2026 op beursgenoteerde kmo’s en vanaf 2028 op niet-Europese ondernemingen.

Er zijn momenteel besprekingen aan de gang om de richtlijn om te zetten in Belgisch recht. We houden je op de hoogte van de volgende stappen. Deze nationale wetgeving zal onder andere moeten voorzien in sancties in geval van niet-naleving van de verplichtingen.