close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

AGENDA /

Wat bespreken in OR en Comité PB

TEKST Kris Van Eyck, Geneviève Laforet | ILLUSTRATIE StonePictures | Leestijd: 4 minuten

In veel ondernemingen is mei de maand waarin de EFI van het afgelopen boekjaar wordt besproken, evenals de vooruitzichten voor de toekomst en de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid.

/Comité PB

Opvolging vorige vergadering(en).

Toelichting bij en discussie over maandverslag interne dienst PB.

Stand van zaken en opvolging jaarlijks actieplan 2024.

Jaarverslagen interne en externe dienst PB: ga na of de verslagen werden bezorgd aan alle effectieve en plaatsvervangende leden van het Comité PB, de ondernemingsraad en de vakbondsafvaardiging.

Globaal preventieplan: het vijfjaarlijkse globaal preventieplan moet regelmatig worden geëvalueerd, onder meer op basis van de gegevens in de jaarverslagen van de interne en externe dienst PB. Start nu met die evaluatie of spreek af hoe je dat gaat doen.

/Ondernemingsraad

Jaarlijkse economische, financiële en sociale informatie (EFI)

Voor de bespreking van de EFI wordt een bijzondere vergadering van de OR voorzien, waarvoor ten minste 8 uur wordt uitgetrokken. De leden van de ondernemingsraad moeten de jaarlijkse EFI ten minste 15 dagen vóór de vergadering schriftelijk ontvangen. De vergadering moet in ieder geval plaatsvinden vóór de algemene vergadering van de aandeelhouders, zodat de opmerkingen van de OR aan hen kunnen worden meegedeeld. De bedrijfsrevisor moet deze bijzondere vergadering bijwonen en verslag uitbrengen over de getrouwheid en de volledigheid van de informatie. Aarzel niet om de bedrijfsrevisor ook uit te nodigen voor de voorbereidende vergadering!

Opvolging werkgelegenheid en opleidingsinitiatieven

Naast de EFI wordt elk jaar ook informatie over werkgelegenheid en opleiding verstrekt. Deze informatie wordt niet alleen opgenomen in de sociale balans, maar ook in de jaarlijkse informatie op basis van cao nr. 9 over de (ontwikkeling van de) werkgelegenheidsstructuur, de prognoses en de werkgelegenheidsmaatregelen die zijn beslist of gepland. Ook de informatie over de genomen tewerkstellingsmaatregelen (Trillium) moet aan de ondernemingsraad worden overgemaakt.

Op www.vakbeweging.be vind je de speciale editie nr. 991 over de bevoegdheden van de overlegorganen met gedetailleerde info over EFI. Op blz. 24-25 vind je een checklist met alle documenten en informatie die je in de ondernemingsraad moet ontvangen.

/EFI

In ondernemingen zonder OR heeft Comité PB EFI-bevoegdheden

In ondernemingen met tussen 50 en 99 werknemers neemt het Comité PB ...

Lees meer

/SOCIALE BALANS

Analyseer werkgelegenheidsbeleid

De sociale balans die tegelijk met de jaarlijkse EFI wordt meegedeeld, moet het mogelijk maken v...

Lees meer

/DUURZAAMHEIDSRAPPORTERING

Nieuwe bevoegdheid voor OR

De Europese richtlijn inzake duurzaamheidsrapportering (CSRD) wordt momenteel omgezet in Belgisch recht. Bedrijven zullen jaarlijks een verslag moeten opstellen over de maatschappelijke en milieu-impact van hun activiteiten, hun naleving van de mensenrechten en de duurzaamheidsrisico’s waaraan ze zijn blootgesteld. De wetgeving wordt geleidelijk van toepassing: vanaf 2025 (boekjaar 2024) voor zeer grote ondernemingen die al onder de vorige wetgeving inzake niet-financiële informatie vallen; voor de andere grote bedrijven vanaf 2026; vanaf 2027 voor de beursgenoteerde kmo’s; vanaf 2029 voor ondernemingen die buiten de EU vallen (dochterondernemingen zijn vrijgesteld van de verplichting om de vereiste informatie te publiceren wanneer deze is opgenomen in het geconsolideerde verslag van de moedermaatschappij). Het verslag wordt opgenomen in het jaarlijkse bestuursverslag en als onderdeel van de jaarlijkse EFI meegedeeld aan de ondernemingsraad.

Related articles