close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

AGENDA /

WAT BESPREKEN IN OR EN COMITE PB APRIL ?

TEKST Kris Van Eyck & Geneviève Laforet | ILLUSTRATIE Viktoria Kurpas | 20 maart 2024 | leestijd 4 minuten

De maatregelen ter voorkoming van psychosociale risico’s moeten geëvalueerd worden in het Comité PB. In de ondernemingsraad moet de economische, financiële en sociale informatie van de voorbije drie maanden aan bod komen en de perspectieven voor de komende drie maanden.

/Comité PB


Opvolging vorige vergadering(en): ga na of de gemaakte afspraken werden nagekomen binnen de vooropgestelde termijnen en of bepaalde punten opnieuw moeten worden besproken.

Bespreking maandverslag interne dienst PB: toelichting door preventieadviseur die interne dienst leidt en discussie.

Jaarlijks actieplan 2024: stand van zaken.

Jaarverslagen interne en externe dienst PB: zorg ervoor dat een afschrift van het jaarverslag wordt bezorgd aan de effectieve en plaatsvervangende leden van het Comité PB, de ondernemingsraad en de vakbondsafvaardiging.

Verplichte jaarlijkse evaluatie van de maatregelen ter voorkoming van psychosociale risico’s, onder meer op basis van gegevens in het jaarverslag van de preventiediensten.

Vervolg discussie milieubeleid: Op een vergadering van het Comité PB moet de werkgever een omstandige toelichting geven over het door de onderneming gevoerde milieubeleid en alle vragen van comitéleden hierover beantwoorden. In Vlaanderen moest het Comité PB in maart ook een advies geven over het jaarverslag van de milieucoördinator en het integraal milieujaarverslag. Als de discussie hierover nog niet was afgerond in maart, neem het opnieuw op in april.

In de ondernemingen zonder ondernemingsraad, die minder dan 100 werknemers tewerkstellen, neemt het Comité PB de bevoegdheden inzake economische, financiële en sociale materies over van de OR. Deze comités met uitgebreide bevoegdheden moeten ook de periodieke (driemaandelijkse) informatie krijgen over de structuur van de tewerkstelling en de tewerkstellingsperspectieven.

/Ondernemingsraad


Periodieke economische en financiële informatie (KB van 27.11.1973): de werkgever moet schriftelijk cijfergegevens verstrekken over de verkoop, de bestellingen, de markt, de productie, de kosten en kostprijzen, de stock, de productiviteit enz. En dit voor de voorbije drie maanden en voor de komende drie maanden. Er zal ook informatie worden verstrekt over de fiscale en financiële stimulansen die door de overheid worden gegeven en over de verminderingen van de sociale bijdragen. De werkgever moet in zijn toelichting de evolutie van de onderneming meegeven en het mogelijk maken dat de kerngegevens kunnen worden vergeleken met die van de jaarinformatie en de basisinformatie. Een schriftelijke samenvatting van de toelichting met cijfergegevens en de nodige elementen om deze goed te interpreteren wordt 15 dagen vóór de vergadering aan de leden van de ondernemingsraad meegedeeld. De bedrijfsrevisor moet certificeren dat deze informatie waarheidsgetrouw en compleet is.

Werkgelegenheidsinformatie: naast de informatie uit de sociale balans en de informatie die op basis van cao nr. 9 wordt verstrekt, moet de werkgever ook driemaandelijkse schriftelijke informatie verstrekken over:

- het behalen van de tewerkstellingsvooruitzichten;

- als dit het geval is, de redenen waarom de tewerkstellingsvooruitzichten niet werden behaald;

- de (bijgewerkte) ramingen voor het komende trimester.

• De werkgever deelt ook schriftelijk het jaarlijks RSZ-overzicht van de tewerkstellings-maatregelen (trillium) mee, dat hij tussen
1 februari en 10 maart ontvangt (op basis van de DmfA-gegevens). Het kan dus op de agenda van de OR van april worden gezet en besproken. Als dit niet het geval is, dan wordt het meegedeeld samen met de sociale balans tijdens de jaarlijkse informatie.

/WERKGELEGENHEID

Volg maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid op

Elk jaar krijg je in de ondernemingsraad een overzicht van de werkgelegenheidsondersteunende maatregelen waarvan de onderneming het voorbije jaar heeft gepro...

Lees meer

/EFI

Plan de bijzondere jaarvergadering

In veel ondernemingen zal de ondernemingsraad van mei gewijd zijn aan de economische, financiële en sociale informatie over het afgelopen boekjaar, alsook aan de algemene toekomstper...

Lees meer

/VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Zorg voor positieve gezondheids- en veiligheidscultuur

De Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (28 april) zet wereldwijd in op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Dit jaar vraagt het ACV opnieuw aandacht voor een goede administratieve opvolging van arbeidsongevallen. Worden alle ongevallen geregistreerd en tijdig en volledig aangegeven bij de verzekeraar? Krijgen de slachtoffers van een ongeval de vergoedingen waarop ze recht hebben of weigert de verzekeraar sommige arbeidsongevallen? Bekijk in het Comité PB in detail de procedures die doorlopen worden na een ongeval, van melding tot aangifte. Vraag aan de werkgever om een kopie van de aangifte te bezorgen aan het slachtoffer. Dit is wettelijk nog niet verplicht, maar zo kunnen fouten of onvolledigheden tijdig vastgesteld worden en weigeringen door de verzekering vermeden worden. Het ACV kan slachtoffers van arbeidsongevallen juridisch bijstaan.

Related articles