close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

AGENDA /

Wat bespreken in OR en Comité PB februari?

TEKST Kris Van Eyck & Genevieve Laforet | ILLUSTRATIE StonePictures | 17 JANUARI 2024 | LEESTIJD: 4 MINUTEN

Voorzie in de comitévergadering van februari een grondige bespreking van de jaarverslagen van de interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Uiterlijk 31 maart moet je werkgever een opleidingsplan klaar hebben. Dat moet vooraf besproken worden in de ondernemingsraad. Werk aan de winkel dus!

/Comité PB

Opvolging vorige vergaderingen: ga op basis van de verslagen van de vorige vergaderingen na of je werkgever binnen de afgesproken deadlines gevolg heeft gegeven aan de afspraken die werden gemaakt. Als dat niet het geval is, dan moet je je werkgever hierop aanspreken.

Bespreking maandverslag interne dienst PB: de preventieadviseur die de leiding heeft over de interne dienst voor preventie en bescherming moet mondeling zijn verslag over het welzijn op het werk toelichten en antwoorden op vragen. Je moet dit maandverslag samen met de oproep voor de vergadering krijgen.

Grondige bespreking van jaarverslagen interne en externe dienst PB: verzeker je ervan dat de jaarverslagen tijdig (minstens 15 dagen voor de vergadering van februari) beschikbaar zijn, zodat je de discussie goed kan voorbereiden.

Jaarlijks actieplan over het welzijn op het werk 2024: ga na hoe het loopt met het jaarlijks actieplan voor dit jaar.

/OR

Vormingsinitiatieven – opleidingsplan: volgens cao nr. 9 moet de OR geïnformeerd en geraadpleegd worden over opleidingsinitiatieven in de onderneming. Ingevolge de arbeidsdeal en de wet van 3 oktober 2022 moet je werkgever voor 31 maart een jaarlijks opleidingsplan uitwerken. Voorafgaand moet hierover overleg plaatsvinden in de OR. De werkgever moet zijn voorstel van opleidingsplan 15 dagen voor de vergadering waarop het besproken wordt overmaken en de OR moet zich uitspreken op 15 maart ten laatste. Op sectoraal vlak kunnen, via een cao, de inhoud en de voorwaarden waaraan een opleidingsplan op ondernemingsvlak moeten beantwoorden worden vastgelegd. Als werknemers-afgevaardigde in de OR werk je nauw samen met de afgevaardigden in de vakbonds-afvaardiging die eventueel een cao op ondernemingsvlak afsluiten over het opleidingsplan. Lees het dossier op blz. 22-23 zorgvuldig.

Ook al zijn op de agenda van februari geen andere verplichte onderwerpen voorzien, weet dat de OR ook een bespreking kan vragen en suggesties kan doen over bijvoorbeeld de arbeidsorganisatie, telewerk, … Als nieuwe technologieën worden ingevoerd, moet de OR worden geïnformeerd en geconsulteerd over de sociale gevolgen (cao nr. 39).

/INTERIM

Beperk opeenvolgende dagcontracten

Cao nr. 108 voorziet dat enkel gebruik mag worden gemaakt van opeenvolgende dagcontracten voor...

Lees meer

/CAO 104

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers

Je kan de vergadering van februari aangrijpen om de discussie voor te bereiden over het w...

Lees meer

Related articles