close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

AGENDA /

Wat bespreken in OR en Comité PB januari?

TEKST Kris Van Eyck & Geneviève Laforet | ILLUSTRATIE Stone Pictures | 13 DECEMBER 2023 | LEESTIJD: 4 minuten

Het jaarlijks actieplan rond welzijn op het werk voor 2023 op de sporen zetten en een grondige bespreking wijden aan de periodieke informatie. Dat zijn zaken die zeker aan bod moeten komen in de vergaderingen van de ondernemingsraad en het Comité PB van januari. Bereid de vergaderingen goed voor!

/Comité PB

Bespreking maandverslag interne dienst PB: de preventieadviseur die de interne dienst PB leidt, moet dit verslag (over het aantal arbeidsongevallen, de genomen preventiemaatregelen, de relatie met de externe dienst PB) mondeling toelichten en bijkomende vragen beantwoorden;

Jaarlijks actieplan 2024: de uitvoering van dit actieplan gaat op 1 januari van start. Spreek af hoe je het jaarlijks actieplan zal opvolgen in het Comité PB;

Jaarverslagen interne en externe dienst PB: deze rapporten worden besproken in februari. Elk effectief lid moet ten minstens 15 dagen vóór de vergadering van de maand februari het jaarverslag van de interne dienst ontvangen. Verzeker je dat de informatie tijdig beschikbaar is, zodat je de discussie over de jaarverslagen goed kan voorbereiden. In de jaarverslagen is ook informatie opgenomen over de re-integratie van langdurig zieken.

/Ondernemingsraad

Bespreking periodieke (of driemaandelijkse) informatie, die het moet mogelijk maken om doorheen het boekjaar de voortgang van de onderneming en de verwezenlijking van de door het management gestelde doelen te controleren.

De periodieke informatie omvat:
de economisch-financiële informatie: deze moet uiterlijk 15 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de leden van de ondernemingsraad worden bezorgd. Er wordt zowel informatie gegeven over de voorbije 3 maanden als vooruitzichten voor het komende trimester (verkoop, bestellingen, productie, kosten en kostprijs, stocks, productiviteit, effecten op de tewerkstelling);
informatie over het tewerkstellings- en personeelsbeleid. De werkgever dient gedetailleerde informatie over de tewerkstelling te verstrekken: evolutie over de voorbije maanden en de toekomstverwachtingen (geplande ontslagen en indienstnemingen, inschakelen van tijdelijke werkkrachten en interimmers,,…);
informatie over de tewerkstellingsstimuli. Tegelijk met de periodieke informatie moet de werkgever de ‘statistische fiche’ meedelen aan de ondernemingsraad. Deze statistische fiche bevat informatie over het gebruik van een aantal tewerkstellingsstimuli en de financiële weerslag hiervan op de onderneming).

De werkgever moet een opleidingsplan opmaken en dat ontwerp voor advies naar de ondernemingsraad sturen (of de vakbondsafvaardiging als er geen ondernemingsraad is). Die brengt uiterlijk op 15 maart een advies uit. De werkgever moet zijn ontwerpplan 15 dagen vóór de vergadering bezorgen.

/LANGDURIG ZIEKEN

Volg re-integratie-beleid op

Sinds de hervorming van de wetgeving op de re-integratie van langdurig zieken (2022) moet het C...

Lees meer

/KOUDE EN COMFORT

Bevraag personeel

Om energie te besparen wordt in heel wat ondernemingen de thermostaat enkele graden lager gezet. De welzijnsre...

Lees meer

/EFI

Betrek bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor is aanwezig op de OR-vergadering die gewijd is aan de basis- en de jaarinformatie. Hij zal ook vergaderingen bijwonen waarvoor hij wordt uitgenodigd door de werkgever of door een meerderheid van de werknemersafgevaardigden. Dit kan de vergadering zijn waarop de periodieke informatie wordt besproken. In dat geval moet je de bedrijfsrevisor vooraf laten weten waarover je opheldering wil. Stel je vraag om aanwezig te zijn tijdig, zodat de bedrijfsrevisor dit kan inplannen en antwoorden voorbereiden op de gestelde vragen.

Related articles