close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

kijker

/Wat bespreken in OR en Comité PB juli en augustus?

TEKST Kris Van Eyck & Genevieve Laforet | ILLUSTRATIE Inspiring | LEESTIJD: 4 MINUTEN | VAKBEWEGING 21 JUNI 2023

Tijdens de zomermaanden zijn er vaak heel wat meer jobstudenten en uitzendkrachten aan de slag dan tijdens de rest van het jaar. Ga na of de nodige maatregelen werden genomen voor het onthaal van deze tijdelijke arbeidskrachten.

OVERLEG ONDERNEMING /

/Comité PB

Opvolging vorige vergaderingen: Ga na of de gemaakte afspraken werden nagekomen binnen de vooropgestelde termijnen en of bepaalde punten opnieuw moeten worden besproken.
Bespreking maandverslag interne dienst PB: discussie na toelichting door preventieadviseur die interne dienst leidt;
Jaarlijks actieplan 2023: stand van zaken;
Temperaturen: Tijdens de zomermaanden kunnen de temperaturen hoog oplopen en dat kan invloed hebben op de arbeidsomstandigheden. Zie er op toe dat de afgesproken maatregelen onmiddellijk toegepast worden wanneer het te warm wordt. Als zich toch nog problemen voordoen, bespreek dan de maatregelen opnieuw en pas ze aan om in de toekomst die problemen te vermijden;
Veiligheidsonthaal met nadruk op onthaal van tijdelijke werkkrachten zoals interimmers en jobstudenten: De werkgever staat in voor het onthaal van nieuwelingen en geeft de nodige informatie, instructies en vorming over de risico’s en de preventiemaatregelen. Hij gaat ook de bekwaamheid van de werknemers op het vlak van welzijn op het werk na. Bepaalde werkzaamheden zijn verboden voor jongeren, jobstudenten of uitzendkrachten (lees hierover het artikel op blz. 24-25). Het Comité PB heeft als opdracht de maatregelen op het vlak van onthaal uit te werken en in toepassing te brengen (Codex, art. II. 7-5).

/Ondernemingsraad

Trimestriële economische en financiële informatie en informatie over de evolutie van de tewerkstelling, met bijzondere aandacht voor aanwervingen en ontslagen (cao nr. 9). De bedrijfsrevisor moet de juistheid en de volledigheid van de informatie bevestigen.
Voor de vergadering van augustus zijn wettelijk geen verplichte agendapunten voorzien. Als de ondernemingsraad toch samenkomt, kan ze elk sociaal, economisch of financieel onderwerp dat de onderneming aanbelangt op de agenda zetten, zoals het onthaal van nieuwe werknemers, met bijzondere aandacht voor de werknemers die tijdelijk aan de slag gaan tijdens de zomermaanden (interimmers en jobstudenten). Zie erop toe dat die de nodige informatie krijgen om hun integratie in de onderneming te bevorderen. Een aantal zaken moeten al op de eerste dag gecommuniceerd worden. Ze moeten ook een kopie krijgen van het arbeidsreglement.

/WELZIJN OP HET WERK

Hoe warm wordt het nu echt?

Zet deze zomer eens een meetcampagne op tijdens de warmste dagen. Zo kan je precies in kaart brengen ...

Lees meer

/WELZIJN OP HET WERK

Wat is je welzijnsscore?

In het najaar moet het globaal preventieplan geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden. Dit alles in ...

Lees meer

/ En in september

Wat welzijn op het werk betreft zijn er meerdere agendapunten: het maandverslag van de interne dienst PB, de tussentijdse evaluatie van het jaarlijks actieplan en het globaal preventieplan. In de ondernemingsraad van september agendeer je best de planning van het opleidingsverlof.

/Comité PB

Opvolging vorige vergaderingen: Ga na of de werkgever de gemaakte afspraken heeft opgevolgd binnen de voorziene deadlines en of bepaalde punten opnieuw moeten worden besproken.
Bespreking maandverslag interne dienst PB: De preventieadviseur die de leiding heeft over de interne dienst voor preventie en bescherming moet in het Comité PB een mondeling toelichting geven bij de werkzaamheden van de interne dienst PB, de contacten met de externe dienst PB, de vastgestelde risico’s, de arbeidsongevallen, de genomen veiligheidsmaatregelen, … De leden van het Comité PB moeten het maandverslag, samen met de oproeping, minstens 8 dagen vooraf krijgen. Zo kan je vragen voorbereiden en eventuele bemerkingen formuleren.
Tussentijdse evaluatie jaarlijks actieplan 2023 over welzijn op het werk: Wat werd gerealiseerd en wat nog niet, welke problemen werden vastgesteld bij de uitvoering ervan? Deze informatie kan gebruikt worden voor een bijsturing van het globaal preventieplan en bij de voorbereiding van het jaarlijks actieplan voor 2024.
Globaal preventieplan: Maak een stand van zaken op van de uitvoering van dit plan en pas het indien nodig aan, met het oog op de discussie over het nieuwe jaarlijks actieplan voor 2024.

/Ondernemingsraad

Voor de maand september voorziet de wetgeving geen verplicht agendapunt. Als de OR in juli en augustus evenwel niet is samengekomen, dan moet de periodieke informatie aan bod komen: de trimestriële economisch-financiële informatie en de informatie over het tewerkstellings- en personeelsbeleid met speciale aandacht voor aanwervingen en ontslagen.

Wat je ook kan agenderen is de planning van het opleidingsverlof: in Vlaanderen Vlaams opleidingsverlof (VOV) en betaald educatief verlof (CEP) in de federatie Wallonië-Brussel. Een werknemer heeft het recht om van het werk weg te blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn loon om een opleiding te volgen. De ondernemingsraad moet de afwezigheden in het kader van het opleidingsverlof (VOV, CEP) collectief plannen. De inschrijvingsattesten voor het VOV/CEP moeten vóór 31 oktober van elk schooljaar worden ingediend. Afspraken over het bijwonen van de cursussen, de verplaatsingen van en naar de cursussen en de deelname aan de examens worden dan ook best gemaakt in de OR-vergadering van september. Werknemers zijn vrij om te beslissen hoe ze hun educatief verlof plannen, met inachtneming van bepaalde regels.

/OPLEIDING

Maak planning opleidingsverlof

De collectieve planning van het opleidingsverlof – Vlaams opleidingsverlof in Vlaanderen (VOV) en betaald educatief verlof in de federatie Wallonië-Brussel – is noodzakelijk om organisatorische redenen, maar mag geen afbreuk doen aan het individuele recht van werknemers om volledig gebruik te maken van VOV/CEP.

Werknemers zijn vrij om hun eigen opleidingsverlof te plannen, met inachtneming van bepaalde regels:

  • In bedrijven met minstens 20 werknemers kan de werkgever bezwaar maken tegen de gelijktijdige afwezigheid van meer dan 10% van de werknemers die dezelfde functie uitoefenen. Hij moet wel de afwezigheid van minstens één persoon per functie accepteren.
  • In bedrijven met meer dan 50 werknemers kan de werkgever zich alleen op deze beperking beroepen als de ondernemingsraad, of bij gebrek aan overeenstemming binnen de ondernemingsraad, het paritair comité, bepalen wat onder "dezelfde functie" wordt verstaan.

Meer info VOV: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof
Meer info CEP: https://fecasbl.be/le-conge-education-paye-en-pratique

Meer artikels over

agenda OR-Comité PB