close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

AGENDA /

Wat bespreken in OR en Comité PB juni?

TEKST Kris Van Eyck, Geneviève Laforet | ILLUSTRATIE StonePictures | 15 MEI 2024 | LEESTIJD 4 MINUTEN

In veel ondernemingen zijn mei en juni de maanden waarin de EFI van het afgelopen boekjaar wordt besproken, evenals de vooruitzichten voor de toekomst en de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid.

/Comité PB

Bespreking maandverslag interne dienst PB: de preventieadviseur die verantwoordelijk is voor de interne dienst PB moet mondeling het maandverslag van zijn dienst toelichten en antwoorden op vragen;

Jaarlijks actieplan 2024: stand van zaken en opvolging;

Grote vakantie staat voor de deur. Dit is een piekperiode voor tijdelijk personeel in de onderneming: interimmers, jobstudenten,… Deze werknemers hebben recht op dezelfde bescherming als de gewone werknemers. Er moeten dus extra inspanningen worden geleverd naar onthaal, informatie, instructies en begeleiding op het vlak van de risico’s en de preventiemaatregelen. Zorg er ook voor dat ze beschikken over de nodige werkkledij en beschermingsmiddelen.
Bij interimmers bestaat er bovendien voor bepaalde functies de verplichting om vooraf een werkpostfiche op te maken (Codex welzijn op het werk, Boek X, Titel 2). Over dit alles maak je best nu afspraken in het Comité PB.

Economische, financiële en sociale materies in Comités PB met verruimde bevoegdheden
In ondernemingen zonder ondernemingsraad met tussen 50 en 99 werknemers wordt ook economische, financiële en sociale informatie verstrekt aan het Comité PB. Dat heeft dan immers verruimde bevoegdheden. De bedrijfsrevisor heeft geen enkele verplichting ten aanzien van het Comité PB.

/OR

In mei en juni wordt de economische, financiële en sociale informatie (EFI) van het afgelopen boekjaar besproken, evenals de algemene vooruitzichten voor de toekomst en de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid. Deze informatie moet worden besproken in een speciale ondernemingsraad waarvoor minstens 8 uur wordt uitgetrokken. De leden van de OR moeten de jaarlijkse EFI schriftelijk ontvangen, ten minste 15 dagen vóór de algemene aandeelhoudersvergadering, zodat de opmerkingen van de OR aan de algemene vergadering kunnen worden meegedeeld en in aanmerking worden genomen.

In de jaarinformatie moeten volgende documenten zijn opgenomen:

de bijwerking van de basisinformatie;

de jaarrekeningen van het afgelopen boekjaar: de balans, de resultatenrekening en toelichting bij de jaarrekening, de sociale balans, het jaarverslag, het verslag van de bedrijfsrevisor voor de algemene vergadering van de aandeelhouders;

de sociale balans;

het verslag over de ontvangen overheidshulp;

indien van toepassing, de geconsolideerde jaarrekeningen.

De jaarlijkse sociale informatie over de tewerkstelling en de vorming omvat niet enkel de sociale balans, maar ook de informatie die moet gecommuniceerd worden op basis van cao nr. 9 over de werkgelegenheidsstructuur, de ontwikkeling ervan en de prognoses. Deze informatie moet uiterlijk de dag vóór de vergadering schriftelijk worden verstrekt, samen met informatie over de algemene vooruitzichten en de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid. Tijdens de zitting wordt nadere informatie verstrekt. Als de EFI al aan bod kwam in de vergadering van mei, dan kan je andere punten behandelen tijdens de vergadering van juni, bijvoorbeeld het beroep dat wordt gedaan op interimwerk en in het bijzonder opeenvolgende dagcontracten. 

/EFI

Maak gebruik van expertise van bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor is aanwezig op de speciale OR-vergadering over de economische, financiële en sociale informatie (EFI). Hij stelt zijn schriftelijk verslag over de jaarr...

Lees meer

/interim

Beperk opeenvolgende dagcontracten

Bij het begin van elk semester moet je in de ondernemingsraad gedetailleerde informatie krijgen over het aantal opeenvolgende dagcontracten in het voorgaande semester en het aantal in...

Lees meer

/welzijn op het werk

Tref maatregelen voor als het te warm is om te werken

Elke werkgever moet beschikken over een risicoanalyse om te weten wanneer het te warm is om comfortabel te kunnen werken. Bij bepaalde temperaturen wordt werken zelfs ongezond en moeten onmiddellijk maatregelen getroffen worden. Het Comité PB moet een advies geven over de risicoanalyse en over de gekozen maatregelen. Vraag de werkgever om dit punt op de agenda van het Comité PB te zetten.

Related articles