close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

OVERLEG ONDERNEMING /

Wat bespreken in OR en Comité PB maart?

TEKST Kris Van Eyck & Geneviève Laforet | ILLUSTRATIE Viktoria Kurpas | LEESTIJD: 3 MINUTEN | 15 FEBRUARI 2023

In het Comité PB moet je advies geven over het jaarverslag van de milieucoördinator en het integraal milieujaarverslag en in de Ondernemingsraad over het opleidingsplan dat je werkgever uiterlijk 31 maart moet klaar hebben. Besteed ook aandacht aan de loonkloof M/V.

/Comité PB

Opvolging vorige vergaderingen: als je bepaalde punten opnieuw op de agenda wil zetten, dan moet je die minstens 10 dagen vóór de vergadering overmaken aan de voorzitter.
Bespreking maandverslag interne dienst PB: discussie na toelichting door preventieadviseur die interne dienst PB leidt.
Jaarlijks actieplan 2023: stand van zaken.
Jaarverslagen interne en externe dienst PB: de vergadering van februari volstond mogelijk niet om alles te behandelen (bijkomende vragen om informatie, wijzigingen die moeten worden aangebracht aan het rapport). De werkgever houdt het jaarverslag van de interne dienst ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaren.
De werkgever moet jaarlijks op een vergadering van het Comité PB een omstandige toelichting geven over het door de onderneming gevoerde milieubeleid en alle vragen van comitéleden hierover beantwoorden (Codex art. II.7-16). In Vlaanderen geeft het Comité PB deze maand ook een advies over het jaarverslag van de milieucoördinator en het integraal milieujaarverslag (lees ook het artikel blz. 20-21).
Overleg met de werknemersafgevaardigden in de OR over het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers (in navolging van cao nr. 104) (zie ook agenda OR). Als de werkgever maatregelen neemt die ingrijpen op het welzijn op het werk, moet hij die voorleggen aan het Comité PB.

/Ondernemingsraad

De werkgever moet het jaarlijks overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen (Trillium-verslag) dat hij in maart van de RSZ ontvangt, voorleggen aan de OR. Doet hij dit niet in maart, dan moet hij het opnemen in het dossier over de jaarlijkse economische en financiële informatie.
Bedrijven moeten vóór 31 maart een jaarlijks opleidingsplan voorleggen. Dit moet vooraf besproken worden in de OR. De werkgever moet zijn voorstel van opleidingsplan 15 dagen vóór de OR-vergadering overmaken.
Besteed aandacht aan het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers in navolging van cao nr. 104.

/PREVENTIE PSYCHOSOCIALE RISICO’S

Maak jaarlijkse evaluatie

De werkgever moet minstens eenmaal per jaar de preventiemaatregelen om psychosociale risico’s te voorkomen evalueren (Codex welzijn, art. I.3-6). De evaluatie moet minstens rekening houden met volgende elementen:
• verzoeken tot risicoanalyse van specifieke arbeidssituaties;
• verzoeken tot formele psychosociale interventie;
• resultaten van het gezondheidstoezicht;
• conclusies getrokken uit incidenten van psychosociale aard;
• feiten ingeschreven in het register van feiten van derden;
• cijfermatige gegevens vervat in het jaarverslag van de interne dienst PB.

De werkgever bezorgt het Comité PB de resultaten van deze evaluatie en vraagt zijn advies over de collectieve preventiemaatregelen. De regelgeving zegt niets over de periode waarin de jaarlijkse evaluatie moet plaatsvinden. Je beschikt best over het jaarverslag van de preventiediensten en het is nuttig dat deze evaluatie gebeurt vooraleer de werkgever zijn ontwerp van jaarlijks actieplan uitwerkt. De periode tussen maart en juni lijkt ons dus een geschikt moment.

/GELIJKE KANSEN M/V

Analyseer loonkloof

Het ACV heeft maart uitgeroepen tot ‘maand van gelijk loon’. We nodigen je uit om na te gaan of er een loonkloof is in jouw onderneming en zo ja wat hiervan de oorzaken zijn? Ondernemingen met meer...

Lees meer

/ONTHAAL NIEUWE WERKNEMERS

Zie erop toe dat dit correct verloopt

De werkgever moet dit onthaal organiseren. De OR moet worden geïnformeerd en geraadpleegd over de voorziene maatregelen en jaarlijks het onthaalbeleid evalueren. Zie er op toe dat ...

Lees meer

Related articles