close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

AGENDA /

Wat bespreken in OR en Comité PB maart?

TEKST Geneviève Laforet & Kris Van Eyck | ILLUSTRATIE StonePictures | 21 FEBRUARI 2024 | LEESTIJD: 4 minuten

In het Comité PB moet je advies geven over het jaarverslag van de milieucoördinator en het integraal milieujaarverslag en in de Ondernemingsraad over het opleidingsplan dat je werkgever uiterlijk 31 maart moet klaar hebben. Besteed ook aandacht aan de loonkloof M/V.

/Comité PB

Opvolging vorige vergaderingen: als je bepaalde punten opnieuw op de agenda wil zetten, dan moet je die minstens 10 dagen vóór de vergadering overmaken aan de voorzitter.

Bespreking maandverslag interne dienst PB: discussie na toelichting door preventieadviseur die interne dienst PB leidt.

Jaarlijks actieplan 2024: stand van zaken.

Jaarverslagen interne en externe dienst PB: de vergadering van februari volstond mogelijk niet om alles te behandelen (bijkomende vragen om informatie, wijzigingen die moeten worden aangebracht aan het rapport). De werkgever houdt het jaarverslag van de interne dienst ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaren.

• De werkgever moet jaarlijks op een vergadering van het Comité PB een omstandige toelichting geven over het door de onderneming gevoerde milieubeleid en alle vragen van comitéleden hierover beantwoorden (Codex art. II.7-16). In Vlaanderen geeft het Comité PB deze maand ook een advies over het jaarverslag van de milieucoördinator en het integraal milieujaarverslag.

Overleg met de werknemersafgevaardigden in de OR over het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers (in navolging van cao nr. 104) (zie ook agenda OR). Als de werkgever maatregelen neemt die ingrijpen op het welzijn op het werk, moet hij die voorleggen aan het Comité PB.

/Ondernemingsraad

De werkgever moet het jaarlijks overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen (Trillium-
verslag)
dat hij in maart van de RSZ ontvangt, voorleggen aan de OR. Doet hij dit niet in maart, dan moet hij het opnemen in het dossier over de jaarlijkse economische en financiële informatie.

Bedrijven moeten vóór 31 maart een jaarlijks opleidingsplan voorleggen. Dit moet vooraf besproken worden in de OR. De werkgever moet zijn voorstel van opleidingsplan 15 dagen vóór de OR-vergadering overmaken. Lees hierover het artikel in Vakbeweging nr. 990, te vinden op www.vakbeweging.be

Besteed aandacht aan het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers in navolging van cao nr. 104.

/PREVENTIE PSYCHOSOCIALE RISICO’S

Maak jaarlijkse evaluatie

De werkgever moet minstens eenmaal per jaar de preventiemaatregelen om psychosociale risico’s te voorkomen evalueren (Codex welzijn, art. I.3-6). Hij bezorgt het Comité PB de resultaten van d...

Lees meer

/ONTHAAL NIEUWE WERKNEMERS

Zie erop toe dat dit correct verloopt

De werkgever moet het onthaal van nieuwe werknemers organiseren. De ondernemingsraad moet worden geïnformeerd en geraadpleegd over de voorziene maatregelen en jaar...

Lees meer

/GELIJKE KANSEN M/V

Analyseer loonkloof

Het ACV heeft maart uitgeroepen tot ‘maand van gelijk loon’, omdat vrouwen nog steeds gemiddeld 3 maanden langer moeten werken om een zelfde loonniveau te bereiken dan mannen. Ondernemingen met meer dan 50 werknemers zijn verplicht om de twee jaar een analyse te maken van hun loonstructuur en een verslag hiervan voor te leggen aan de ondernemingsraad of als die er niet is aan de vakbondsafvaardiging (wet van 2.04.2012 en koninklijk besluit van 25.04.2014). Vorig jaar moest zo’n analyse gebeuren. Als die analyse van 2023 ongelijkheden in de beloning van mannen en vrouwen aan het licht heeft gebracht en je de oorzaken hiervan hebt blootgelegd en een plan van aanpak hebt uitgewerkt in de ondernemingsraad om de ongelijkheden te verminderen, ga dan na hoe het zit met de uitvoering ervan.

Related articles