close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

ZWART OP WET /

Wat veranderde er op 1 januari?

TEKST An-Sofie Bessemans & Dominic Zehnder | LEESTIJD: 3 MINUTEN | 18 JANUARI 2023

In telegramstijl enkele markante wijzigingen in de sociale wetgeving die op 1 januari ingang vonden.

/Geboorteverlof

Wie vader of meeouder wordt krijgt sinds 1 januari 20 dagen geboorteverlof in plaats van 15. Je kiest zelf of je de dagen aansluitend of één voor één opneemt. Voor de eerste drie dagen ontvang je je regulier loon, de andere 17 dagen worden aan 82 procent van je loon vergoed via je ziekenfonds.

/Jobstudenten mogen meer werken

Studenten kunnen vanaf 2023 tot 600 uur werken in plaats van de 475 uur nu. Maar daarbij is het opletten geblazen, want wie te veel werkt, is niet langer ten laste van de ouders. Dat risico wordt aanzienlijk groter met die extra uren.

/Einde begeleidende maatregelen tijdelijke werkloosheid

De begeleidende maatregelen van de coronawerkloosheid, de speciale variant van de tijdelijke werkloosheid, zijn definitief gestopt op 31 december. Vanaf 1 januari moet elke tijdelijk werkloze dus weer in het bezit zijn van een controlekaart. Daarnaast zal ook de versoepeling van inkomsten uit andere bronnen en uit bijkomstige activiteiten verdwijnen. Gepensioneerden die naast hun pensioen werken, vallen ook terug op het oude systeem, waarbij zij geen aanspraak meer maken op tijdelijke werkloosheid.

/Zorgverlof

Zorgverlof geeft werknemers het recht om maximaal vijf al dan niet opeenvolgende dagen per kalenderjaar afwezig te zijn om een gezinslid of familielid te ondersteunen of zorg te geven omwille van een ernstige medische reden. Doordat je geen aansluitende dagen moet opnemen, kun je dit verlof ook inzetten wanneer je een ouder naar een medisch onderzoek begeleidt of bij een onverwacht incident. Voor de verloning van het zorgverlof geldt de regeling voor het verlof wegens dwingende redenen van het bedrijf of de sector waarin je werkt: het verlof is met andere woorden onbezoldigd, tenzij anders overeengekomen, bijvoorbeeld in onderling akkoord tussen de werkgever en werknemer of via collectieve arbeidsovereenkomst op het niveau van de onderneming of de sector.

/Pleegouder- en adoptieverlof

Wie pleegouder of adoptieouder wordt, krijgt voortaan drie extra weken verlof bovenop het bestaande maximum van zes weken. Koppels kiezen onderling hoe ze deze extra weken verdelen.

/Recht op opleiding

Voortaan heeft elke voltijdse werknemer recht op vier opleidingsdagen per jaar. Wie deeltijds of geen volledig jaar gewerkt heeft, heeft recht op een pro rata aantal opleidingsdagen. Vanaf 2024 wordt het aantal dagen opgetrokken tot vijf.

/Verplichte gemeenschapsdienst

Wie langer dan twee jaar werkloos is, zal verplicht kunnen worden om gemeenschapsdienst uit te voeren. Die verplichte dienst kan maximaal twee dagen per week, ofwel 64 uur per maand opgelegd worden. Daar staat een behoud van de uitkering en een vergoeding van 1,30 euro extra per uur tegenover, zo’n 83 euro per maand. Wie weigert verliest zijn uitkering.

Een uitgebreidere toelichting bij de nieuwe maatregelen vanaf 1 januari 2023 lees je op visie.net

Related articles