close
Retour au numéro actuel

People | deel 2 /

Veiligheid, onze prioriteit

/Maatschappelijke context

Veilig werken is in ieders belang

Werknemers hebben recht op een veilige werkplek. Daarom stelt de overheid wet- en regelgeving op die vastleggen waar een veilige werkomgeving aan moet voldoen. De werkgever volgt deze op en zorgt, in samenspraak met de werknemers, voor een juiste en veilige inrichting van de werkplekken. Hij bevordert bovendien een goede veiligheidscultuur. Het is vervolgens aan de werknemer om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen door veilig te werken.

Cybercriminaliteit

Met het groeiend aantal diensten en zaken die digitaal verknoopt zijn, niet alleen binnen een bedrijf maar ook extern, groeit ook de kwetsbaarheid. Cybercriminelen weten hun weg te vinden in ogenschijnlijk gesloten systemen. Zij plaatsen onder meer gijzelsoftware waarna de gehele bedrijfsvoering stilligt. Hiermee komt de continuïteit van vitale processen, installaties en dienstverlening in gevaar. Dit gaat niet alleen bedrijven aan, maar ook overheden, onderwijs, maatschappelijke organisaties, werknemers en particulieren.
Iedereen is onderdeel van de digitale keten.

/Onze aanpak

Weer veilig thuiskomen

Het voorkomen van letsel is het uitgangspunt van Indaver. Wij hebben een solide basis gelegd in de vorm van beleidslijnen, procedures en beheersystemen. De regionale veiligheidsafdeling zorgt voor een goede implementatie en opvolging. Audits en risico-evaluaties toetsen de uitvoering en medewerkers volgen veiligheidsopleidingen. Wij bevorderen een open cultuur waar veiligheidskwesties onbevangen gemeld worden. En waar veiligheid uiteindelijk altijd als een tweede natuur ons handelen bepaalt. Zodat iedereen na het werk ook weer veilig thuiskomt.

Digitale weerbaarheid

Het deels thuiswerken ervaren veel medewerkers als duurzaam en prettig. Er is echter een substantieel risico op internetfraude waarbij cybercriminelen via medewerkers bedrijfsnetwerken penetreren. We zijn ons bewust van de risico’s en handelen ernaar om onze digitale veiligheid in de keten te bewaken. De beveiliging van onze systemen en netwerken heeft altijd topprioriteit om ervoor te zorgen dat onze processen, installaties en dienstverlening operationeel blijven. In samenwerking met een externe partner en via workshops over departementen heen evalueren we de cybersecurity van onze installaties, systemen en processen.

goals_veiligheid-onze-prioriteit.png

Veiligheid is onze belangrijkste prioriteit

Een van onze kernwaarden is ‘met oog voor mens, veiligheid en milieu’. Het borgen en verbeteren van de veiligheid van mensen en processen is een vast onderdeel van onze continue verbeteringsinspanningen.

/Incidenten met werkverlet of verzuim

Over het algemeen gezien presteren alle regio’s evenwichtig als het gaat om ongevallen met werkverlet of verzuim. Dan spreken we over een incident waardoor een medeweker meer dan één dag niet kan komen werken (frequentiegraad). In 2021 ging het voor de gehele Indaver Groep om 32 letselongevallen, 2 minder dan in 2020.

Tegelijkertijd moeten we helaas melden dat er in Duitsland zich een zeer ernstig ongeval heeft voorgedaan bij Dörsam + Nickel, een transportorganisatie die Indaver per 1 januari 2021 heeft overgenomen.

Om de veiligheidsprestaties voor de Indaver Groep bij te houden, maken we gebruik van een centraal Incident Registration & Management system. Om de prestaties te verbeteren en het aantal letselincidenten te reduceren, sturen wij vooral op het preventief melden van gevaarlijke situaties. Ook richten wij ons op correctieve maatregelen om de kans op letsel voor te zijn.

/Veiligheidscijfers vergelijken

Indaver vergelijkt haar veiligheidscijfers met de beschikbare cijfers van de Belgische afvalsector. Het jaar 2020 is het meest recente en dat laat een frequentiegraad zien van 20.4. Onze frequentiegraad ligt in 2021 onder de 10 en is opnieuw beduidend gunstiger.

ltir-frequentiegraad-groot.png
adrie.png

Het doel is dat medewerkers die gezond en wel zijn aangekomen op het werk ook weer behouden terug naar huis gaan.

ADRIE KAIJSER, GROUP SAFETY MANAGER

plus
goals_veiligheid-onze-prioriteit.png

Veiligheid kent vele kanten

Veiligheid is meer dan veilig werken en gezond weer thuiskomen. Indaver initieert elk jaar diverse projecten en campagnes om het bewustzijn te vergroten, proactief veilig gedrag te bevorderen en de digitale weerbaarheid te versterken. Leidinggevenden dragen dit vervolgens uit op de locaties. Dit alles om de continuïteit van haar dienstverlening veilig te stellen.

/Warn mich! Danke

Indaver in Duitsland lanceerde in 2021 de veiligheidscampagne ‘Warn mich! Danke’ (Waarschuw mij! Dankjewel). De campagne is een van de onderdelen van het Duitse veiligheidsproject. Het doel is ongevallen door onveilig gedrag te voorkomen.

De eerste helft van het jaar werd gebruikt om het concept te ontwikkelen en voor te leggen aan de leidinggevenden. Mede aan de hand van hun inbreng is het concept verder verfijnd waarna in augustus de eerste training voor managers en leidinggevenden werd gehouden. Zij trainen vervolgens hun teamleden. Ook werden veiligheidsdagen ingepland, veiligheidsbrieven ontwikkeld en posters die aandacht vragen voor de verschillende veiligheidsonderwerpen. Alles is erop gericht om bewustzijn te creëren voor onveilige (werk)situaties, deze te herkennen, de mensen erop aan te spreken en de onveiligheid op te heffen. Alle medewerkers kunnen een digitaal trainingsprogramma volgen. Dit bestaat uit 26 modules die de verschillende veiligheidsonderwerpen voor het voetlicht brengen.

Waarschuwen

De campagne ‘Warn mich! Danke’ is vooral bedoeld om medewerkers gewoon te maken elkaar te waarschuwen bij een onveilige situatie. En om een waarschuwing te leren accepteren als een teken van zorg, niet als kritiek. Want de ene keer ben je degene die waarschuwt, de andere keer word je gewaarschuwd. Het gaat erom dat je voor elkaar zorgt zodat iedereen weer veilig thuis kan komen. Er is geen excuus voor het werken in een onveilige situatie of voor onveilig gedrag.

VOORUITBLIK

Het veiligheidsproject wordt in 2022 voortgezet met workshops die nader ingaan op de veiligheid van specifieke werkplekken. Daarnaast wordt elke maand een ander, centraal vastgesteld veiligheidsthema onder de loep genomen. Het is ook het jaar waarin iedereen het geleerde in praktijk gaat brengen, nu en in de toekomst.

BUTTONS

‘Warn mich! Danke’ wordt ook zichtbaar gemaakt. Elke Duitse collega krijgt na een gesprek over veiligheid een button om op zijn of haar helm te plakken. De button maakt duidelijk dat de collega bereid is het gesprek aan te gaan, zowel om te waarschuwen als om gewaarschuwd te worden. Uiteindelijk zal iedereen op de Duitse vestigingen een dergelijke button dragen.

/Antwerpen

Risicovol gedrag vermijden

Het Indaver ketenveiligheidstraject op locatie Antwerpen (België) ging in 2021 het derde jaar in. Binnen Indaver wordt dit traject breed gedragen. De ervaringen die wij in Antwerpen opdoen, kunnen we ook op andere locaties toepassen.

Ook in 2021 kwamen diverse onderwerpen aan de orde. Zo is er een overzichtelijke gedragscode voor een veilige werkomgeving opgesteld. Er was extra aandacht voor de risico’s die zones met explosiegevaar met zich meebrengen. En voor de contractoren hebben we, in aanvulling op de instructievideo, het boekje geactualiseerd over onze veiligheids- en milieuregels. Dit boekje is beschikbaar in vier talen.

/Antwerpen

Risicovol gedrag vermijden

Het Indaver ketenveiligheidstraject op locatie Antwerpen (België) ging in 2021 het derde jaar in. Binnen Indaver wordt dit traject breed gedragen. De ervaringen die wij in Antwerpen opdoen, kunnen we ook op andere locaties toepassen.

Ook in 2021 kwamen diverse onderwerpen aan de orde. Zo is er een overzichtelijke gedragscode voor een veilige werkomgeving opgesteld. Er was extra aandacht voor de risico’s die zones met explosiegevaar met zich meebrengen. En voor de contractoren hebben we, in aanvulling op de instructievideo, het boekje geactualiseerd over onze veiligheids- en milieuregels. Dit boekje is beschikbaar in vier talen.