close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

ONDERNEMING | MILIEU /

Aan de slag met milieu-informatie in de onderneming

TEKST Fien Vandamme | Illustratie Dawool | LEESTIJD: 4 MINUTEN | 15 FEBRUARI 2023

Wist je dat je als militant heel wat rechten in handen hebt als het gaat over duurzaamheid in je onderneming? Het is belangrijk om stil te staan bij het belang van milieu en al zijn deeldomeinen, ook op je werkplek. Als werknemer ben je daarvoor goed geplaatst, je weet immers beter dan een buitenstaander wat er verbeterd kan worden om de milieu-impact van je onderneming te verkleinen. Je kent je werkplek door en door.

De wetgeving helpt ons daarbij een handje. Zo hebben leden van het Comité PB volledige informatie- en adviesrechten over milieu. Maar ook vanuit de ondernemingsraad kan je je steentje bijdragen binnen het duurzaamheidsbeleid van je onderneming. Toch is het niet altijd simpel om hieraan te beginnen. Duurzaamheid behelst een veelheid aan thema’s (milieu, mobiliteit, energie, water, biodiversiteit, etc.). De milieu-informatie waar je recht op hebt is vaak ook bijzonder complex. We geven je graag een aantal tips & tricks mee hoe je het aanpakt.

• Verzamel informatie…
Als lid van het Comité PB heb je volledige informatie- en adviesrechten over milieu. Zo moet je allerhande informatie ontvangen om met de nodige kennis van zaken adviezen te kunnen uitbrengen. Dit gaat over alle door de milieureglementering opgelegde inlichtingen, verslagen, adviezen en documenten die verband houden met het intern en extern milieu (bv. vergunningen). Het Comité PB moet ook informatie krijgen over wijzigingen aan de fabricageprocédés, de werkmethodes of de installaties en de effecten hiervan op het intern en extern milieu.

Ook in de Ondernemingsraad (OR) kan je je laten gelden als het over milieu gaat. Als lid van de Ondernemingsraad moet je economische en financiële informatie (EFI) krijgen van je directie. Zo krijg je een beter zicht op bedrijfsinvesteringen en dus ook op investeringen omtrent milieu. Via de OR hebben werknemers(afgevaardigden) dus ook een platform om vragen te stellen en suggesties te doen over milieu(-investeringen). Ook zaken als mobiliteit en bedrijfsvervoerplannen vallen onder de bevoegdheid van de OR.

• … en houd de kalender in de gaten
Maart is een belangrijke maand voor ondernemingen in Vlaanderen, gezien zowel het jaarverslag van de milieucoördinator als het integraal milieujaarverslag aan bod komen in de sociale overlegorganen. Het belang hiervan mag niet worden onderschat. Het zijn belangrijke tools waarmee je als werknemersafgevaardigde aan de slag kan als je het milieubeleid van je onderneming wil evalueren en verbeteren. Wanneer er geen Comité PB is in je onderneming, neemt de Vakbondsafvaardiging alle informatie- en adviesrechten van het Comité PB over.


-//-

Werken aan milieu is niet altijd eenvoudig. De wetgeving is vaak complex en dat geldt ook voor de informatie die je ontvangt. Gelukkig sta je er niet alleen voor.

_


• Voer samen actie
Actievoeren doe je niet alleen. Werk samen over de verschillende overlegorganen heen. Meer zelfs, het beste resultaat behaal je wanneer alles gebeurt in samenwerking en goed overleg met je werkgever, de andere vakbonden en de milieudeskundigen (milieucoördinator, …). Vergeet ook niet om alle werknemers erbij te betrekken: zij moeten de gekozen maatregelen immers in de praktijk brengen. Vaak is het ook zinvol om de omwonenden te beluisteren of zelfs om hen actief te betrekken.

• Gebruik je netwerk
Werken aan milieu is niet altijd eenvoudig. De wetgeving is vaak complex en dat geldt ook voor de informatie die je ontvangt. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Er zijn milieudeskundigen in je onderneming en bij de overheid, en ook het ACV heeft milieudeskundigen waar je een beroep op kan doen.

Daarnaast heeft het ACV ook het algemene mailadres milieu.helpdesk@acv-csc.be, waar milieu- en klimaatadviseur Fien Vandamme je graag verder helpt.

/Integraal milieujaarverslag

Het integraal milieujaarverslag bevat vooral erg technische informatie over emissies, watergebruik, afvalstromen, ... Als militant kan je via dit verslag dus heel wat te weten komen over de werking van je onderneming. Werden bepaalde drempelwaardes overschreden? Wat is het totale energieverbruik van de onderneming? Dit soort vragen zijn bijzonder belangrijk, gezien de goede werking en het voortbestaan van een onderneming erg nauw samenhangen met externe factoren, zoals energiefacturen en het behoud van de omgevingsvergunning. Uiterlijk op 14 maart moet dit document door de werkgever worden ingediend bij het IMJV-loket van de milieuadministratie van de Vlaamse overheid. De werkgever moet ook een afschrift van het integraal milieujaarverslag bezorgen aan het hoofd van de interne dienst PB, de effectieve en plaatsvervangende leden van het Comité PB en de effectieve leden van de Ondernemingsraad (of de Vakbondsafvaardiging indien er geen Comité PB en Ondernemingsraad zijn).

/Jaarverslag van milieucoördinator

In nagenoeg alle Vlaamse ondernemingen met milieuvergunning klasse 1 moet een milieucoördinator aanwezig zijn. De milieucoördinator:

· waakt over de naleving van de milieuwetgeving door op regelmatige tijdstippen controle uit te oefenen op de werkplaatsen;
· geeft advies over elke voorgenomen investering die vanuit milieuoogpunt relevant kan zijn;
· denkt na over de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting, van haar producten, haar afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken, ...

Jaarlijks dient de milieucoördinator verslag uit te brengen van zijn of haar activiteiten binnen de onderneming. Opnieuw een nuttige bron van informatie, indien je je bedrijf vanuit een ander oogpunt wil leren kennen. 

Het jaarverslag moet vóór 1 april aan de werkgever, de Ondernemingsraad en het Comité PB of de Vakbondsafvaardiging worden bezorgd.

Hier vind je een link naar een beknopte milieukalender voor de overlegorganen. Dan weet je wat wanneer gedaan.

schermafbeelding-2023-02-20-om-095129.png

*Als je één van deze ACV-milieudeskundigen per e-mail wil bereiken: voornaam.naam@acv-csc.be, dus bijvoorbeeld ansel.swinnen@acv-csc.be

Plus d'articles sur

milieu onderneming

Articles liés publiés précédemment