close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Retour au numéro actuel

ACTUEEL /

De laatste wetgevende loodjes van deze federale legislatuur

TEKST Maarten Gerard | FOTO Shutterstock | 15 MEI 2024 | LEESTIJD 6 MINUTEN

De laatste zitting van het federaal parlement heeft plaatsgevonden op 8 mei. Naar goede gewoonte werden een reeks dossiers nog snel naar hun einde gebracht. De federale regering gaat wel nog even door tot 17 mei. Daarna beginnen de lopende zaken. Het zal afhangen van de dynamiek na de verkiezingen en de duur van de onderhandelingen hoe breed de regering lopende zaken zal invullen. En het zal van het stemgedrag afhangen wat er volgende legislatuur mogelijk is.

Samenlevingsdienst goedgekeurd

De ‘samenlevingsdienst’ werd goedgekeurd in het parlement, ondank de kritische bemerkingen van de Raad van State en de Nationale Arbeidsraad. De Raad van State verwees nochtans duidelijk naar de bevoegdheden van de gemeenschappen, maar dat was blijkbaar geen bezwaar. Er werd ook al een ontwerp van koninklijk besluit uitgewerkt. Dat legt de dagvergoeding vast op 1,38% van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI), wat momenteel neerkomt op 28,01 euro. Voor 20 dagen samenlevingsdienst per maand is dat een vergoeding van 560,25 euro. Die vergoeding kan worden gecombineerd met een werkloosheidsvergoeding, inschakelingsuitkeringen, een leefloon en een inkomensgarantie-uitkering, maar degressief, waardoor er nooit méér kan worden verdiend dan het GGMMI. Een volgende regering zal dan een Agentschap moeten aanduiden om de samenlevingsdienst verder vorm te geven. Het valt te verwachten dat de huidige vzw die de samenlevingsdienst organiseert ook zal worden aangeduid voor de verdere uitwerking. En waarschijnlijk zitten we dus opgezadeld met een bijkomend tussenstatuut, tenzij er vanuit de regio’s nog protest zou volgen.

Belastingkrediet werkgevers woon-werkverkeer

Ook aangenomen werd het belastingkrediet dat bijkomend wordt toegekend aan werkgevers die hun tussenkomst in het woon-werkverkeer verhogen tot boven het door cao 19/9 vastgelegde minimum van 71,8%. Die tussenkomst is maximaal 7,5%, maar vereist dan een verhoging tot 79,3%. Er is echter geen rekening gehouden met de vraag tot aanpassing vanuit de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven om het krediet te verlengen tot eind 2029 in plaats van 2027 om de minimale compensatie expliciet te koppelen aan het bedrag van cao 19/1 in plaats van 71,8%. Dat percentage kan door de aanpassingsmechanismen van de cao namelijk nog wijzigen. Dat zou tijdens volgende sectoronderhandelingen een troef zijn geweest, maar was allemaal wat teveel moeite. Het is echter perfect mogelijk per onderneming op basis van het krediet een verbetering na te streven bovenop het percentage van cao 19/9 of de sectorale tegemoetkomingen onder de 79,3%.

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing ploegenpremies

In hetzelfde wetsontwerp is ook een aanpassing ingevoegd rond de fiscale behandeling van het stelsel van ploegenarbeid, namelijk de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op de ploegenpremies. Naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof eind februari dat stelde dat de vrijstelling enkel kon bij “hetzelfde werk qua omvang”, ging de werkgeverspers in overdrive dat er jobs op de helling stonden. Met als gevolg dat de premie al werd aangepast vooraleer er objectief kon worden vastgesteld in welke mate er verkeerdelijk gebruik of misbruik van werd gemaakt binnen de bestaande definitie. Nu is een overgangsregeling voorzien met een evaluatie tot eind 2026 die de berekening van de vrijstelling pro rata van de omvang van het ploegenwerk maakt. De vrijstelling voor ploegenarbeid en nachtwerk bedroeg al zo’n 2,2 miljard euro in 2023. Een evaluatie in 2026 komt dus niets te vroeg.

-//-

“De vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid en nachtwerk bedroeg 2,2 miljard euro in 2023. Een evaluatie in 2026 komt dus niets te vroeg.”

_

Sociaaltariefpremie

Het parlement keurde ook nog de ‘sociaaltariefpremie’ goed. Dat is helaas geen uitbreiding van het bestaande sociaal tarief, maar wel een oplossing voor burgers die aangesloten zijn in een collectieve installatie van elektriciteit en/of aardgas. Voor die groep, ook al behoorden ze tot de doelgroep van het sociaal tarief, was geen oplossing voorzien binnen de parameters van het sociaal tarief met pijnlijke situaties tot gevolg, zeker in de energiecrisis. De premie zal per trimester kunnen worden toegekend, maar de berekeningswijze en aanvraagmodaliteiten moeten nog per KB worden vastgelegd.

Hervorming ziektepensioen ambtenaren

De hervorming van het ziektepensioen voor ambtenaren werd ook nog goedgekeurd. Hierdoor zal er geen definitieve pensionering meer plaatsvinden bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Er komt een regeling voor de re-integratie van langdurig zieken en de cumulatie van uitkeringen en beroepsinkomsten, ook in het onderwijs. De nieuwe regeling gaat al in vanaf 1 januari 2025.

Regelgeving sekswerk

Ook de regelgeving rond sekswerk is eind april goedgekeurd in de Kamer. Dat betekent dat er nu een aangepast sociaal-juridisch kader komt voor sekswerkers, een hele stap in een correcte bescherming van een precaire beroepsgroep. Het effect op het terrein zal nog moeten blijken. Een pijnpunt in de discussie met werkgevers was de mogelijkheid tot zelf ontslag nemen met behoud van rechten, met angst voor de precedentswaarde. Dat is in de finale versie aangepast tot een zekere beoordelingsvrijheid van de specifieke aard van het werk.

plus

Articles liés publiés précédemment