close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

kijker

/Van X-60 tot X-5

TEKST Manon Van Thorre | FOTO Rob Stevens | 15 NOVEMBER 2023 | LEESTIJD: 6 minuten

In ondernemingen waar sociale verkiezingen worden georganiseerd, moet de werkgever de procedure opstarten door een eerste mededeling te doen tegen dag X-60. Die dag zal vallen tussen 15 en 28 december, naargelang de datum van de verkiezingen. Andere sleutelmomenten binnen de procedure sociale verkiezingen zijn dag X-35 en dag X-28. Dan worden beslissingen genomen die een serieuze impact zullen hebben op de verdere procedure en de wijze waarop het sociaal overleg binnen de onderneming zal verlopen de komende vier jaar. De vrijgestelden van de beroepscentrales en de verantwoordelijken sociale verkiezingen van de gewestelijke ACV-verbonden volgen deze opstartfase dan ook met volle aandacht.

SOCIALE VERKIEZINGEN /

Tussen X-60 en X-35

Tussen dag X-60 en dag X-35 moet de werkgever de ondernemingsraad (OR) of het Comité voor preventie en bescherming op het werk (Comité PB) of – als er geen OR of Comité PB is – de vakbondsafvaardiging raadplegen over bepaalde informatie die hij op dag X-60 heeft meegedeeld.

De procedure bepaalt dat de werkgever autonoom een beslissing neemt op dag X-35. De werkgever is dus verplicht deze punten op de agenda van de OR, resp. het Comité PB te plaatsen, maar hij hoeft daarom geen rekening te houden met het resultaat van die raadpleging.

De punten waarover overleg moet worden gepleegd zijn:

• het aantal technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor een OR, resp. een Comité PB moet worden opgericht en hun beschrijving;

• de indeling van de juridische entiteiten in technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen of de samenvoeging van meerdere juridische entiteiten tot technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen;

• de functies van het leidinggevend personeel en de indicatieve lijst van personen die deze functies uitoefenen;

• de functies van het kaderpersoneel en de indicatieve lijst van personen die deze functies uitoefenen, als de onderneming op dag X-60 minstens 30 bedienden telt.

X-35: mededeling van de beslissing van de werkgever

Na raadpleging van de overlegorganen of de vakbondsafvaardiging en uiterlijk 35 dagen vóór de aanplakking van het bericht waarin de datum van de verkiezingen wordt aangekondigd (dag X), deelt de werkgever aan de OR en het Comité PB (of bij het ontbreken daarvan, aan de vakbondsafvaardiging), schriftelijk volgende beslissingen mee:

• het aantal technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor organen moeten worden opgericht, met hun beschrijving en hun grenzen;

• de indeling van de juridische entiteit in technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en hun grenzen of de samenvoeging van meerdere juridische entiteiten in technische bedrijfseenheden met hun beschrijving of grenzen.

• de functies van het leidinggevend personeel en de indicatieve lijst van personen die deze functies uitoefenen;

• de functies van het kaderpersoneel en de indicatieve lijst van personen die deze functies uitoefenen, als de onderneming op dag X-60 minstens 30 bedienden telt.

Dag X-35 valt tussen 9 en 22 januari 2024

Hoe en aan wie moet al die informatie worden gegeven?

De werkgever moet zijn beslissingen op X-35 schriftelijk bezorgen aan de OR en het Comité PB, of bij het ontbreken daarvan, aan de vakbondsafvaardiging.

Een kopie ervan moet aangeplakt worden in de onderneming. De aanplakking in de onderneming kan worden vervangen door de werknemers een elektronisch document te bezorgen (per mail of via intranet), voor zover alle werknemers daar tijdens hun werkuren toegang toe hebben.

De werkgever moet ook aan de vakbonden een kopie bezorgen. Hij kan het document opladen op de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, die het document dan ter beschikking stelt van de vakbonden. De werkgever kan de informatie ook per post versturen naar elke vakbondsorganisatie (en naar het NCK als er een ondernemingsraad is).

X-28: mogelijkheid tot beroep bij de arbeidsrechtbank

Uiterlijk tot dag X-28, dus binnen de 7 dagen na dag X-35, kunnen de betrokken werknemers, de vakbonden (en het NCK, als er een ondernemingsraad is) beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank tegen de beslissing die de werkgever op dag X-35 meedeelde of tegen het feit dat de werkgever op dag X-35 geen beslissing meedeelde.


-//-

Als de werkgever de procedure niet opstart, dan ligt er geen termijn vast om de arbeidsrechtbank te vragen dat de onderneming sociale verkiezingen organiseert.

_


Het niet instellen van een beroep binnen de voorgeschreven termijn stelt de werkgever, die normaal gezien tot oprichting of vernieuwing van een OR, resp. een Comité PB moest overgaan en die nog geen enkele handeling heeft gesteld, niet vrij van het organiseren van sociale verkiezingen. Het Hof van Cassatie heeft immers duidelijk gesteld dat “een vordering strekkend tot de veroordeling van een nalatige werkgever tot het organiseren van sociale verkiezingen, geldig kan worden ingesteld wanneer de periode waarin deze sociale verkiezingen moesten plaatshebben al is verstreken”.

Als de werkgever de procedure niet opstart, dan ligt er geen termijn vast om de arbeidsrechtbank te vragen dat de onderneming sociale verkiezingen organiseert. De verkiezingen kunnen dus plaatsvinden buiten de wettelijke voorziene periode in mei 2024.

Maar opgelet! Als de werkgever de verkiezingsprocedure opstartte, maar de mededelingen die hij op dag X-60 en dag X-35 deed, onvolledig waren of onjuist, dan moeten die beslissingen van de werkgever onmiddellijk worden aangevochten (volgens de eerder uitgelegde procedure). Bovendien moet de ontbrekende informatie, eventueel via de arbeidsrechtbank, worden afgedwongen. De beroepstermijnen en voorgeschreven procedurestappen moeten strikt worden gevolgd. Als er binnen de bepaalde beroepstermijnen niets wordt ondernomen, kunnen de beslissingen van de werkgever later ook niet meer worden aangevochten! Doordat de termijn om beroep aan te tekenen bij de arbeidsrechtbank zo kort is ( 7 dagen weet je wel), is het absoluut nodig op tijd te reageren!

Dag X-28 valt tussen 16 en 29 januari 2024

X-5: uitspraak door de arbeidsrechtbank

De arbeidsrechtbank waarbij beroep werd ingesteld, doet een uitspraak binnen de 23 dagen na ontvangst van het beroep. Tegen dit vonnis is geen beroep mogelijk.

Dag X-5 valt tussen 8 en 21 februari 2024

Alle belangrijke data in de verkiezingskalender, gebaseerd op de dag van de stemming in je onderneming, vind je terug op www.hetacv.be/sociale-verkiezingen

Een checklist met de belangrijkste zaken die je in het oog moet houden op sleutelmomenten als X-60 en X-35 zal binnenkort ook verschijnen op de ACV-website.

Graag meer info? Raadpleeg Vakbeweging met de wetgeving rond de sociale verkiezingen 2024 of onze Praktische gids voor de sociale verkiezingen 2024.

Plus d'articles sur

sociale verkiezingen