close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

kijker

/Wat bespreken in OR en Comité PB

Voorzie in de comitévergadering van februari een grondige bespreking van de jaarverslagen van de interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Uiterlijk 31 maart moet je werkgever een opleidingsplan klaar hebben. Dat moet vooraf besproken worden in de ondernemingsraad. Werk aan de winkel dus!

AGENDA /

/Comité PB

Opvolging vorige vergaderingen: ga op basis van de verslagen van de vorige vergaderingen na of je werkgever binnen de afgesproken deadlines gevolg heeft gegeven aan de afspraken die werden gemaakt. Als dat niet het geval is, dan moet je je werkgever hierop aanspreken.
Bespreking maandverslag interne dienst PB: de preventieadviseur die de leiding heeft over de interne dienst voor preventie en bescherming moet mondeling zijn verslag over het welzijn het welzijn op het werk toelichten en antwoorden op vragen. Je moet dit maandverslag samen met de oproep voor de vergadering krijgen.
Grondige bespreking van jaarverslagen interne en externe dienst PB: verzeker je ervan dat de jaarverslagen tijdig (minstens 15 dagen voor de vergadering van februari) beschikbaar zijn, zodat je de discussie goed kan voorbereiden.
Jaarlijks actieplan over het welzijn op het werk 2023: ga na hoe het loopt met het jaarlijks actieplan voor dit jaar.

/OR

Vormingsinitiatieven – opleidingsplan: volgens cao nr. 9 moet de OR geïnformeerd en geraadpleegd worden over opleidingsinitiatieven in de onderneming. Ingevolge de arbeidsdeal en de wet van 3 oktober 2022 moet je werkgever voor 31 maart een jaarlijks opleidingsplan uitwerken. Voorafgaand moet hierover overleg plaatsvinden in de OR. De werkgever moet zijn voorstel van opleidingsplan 15 dagen voor de vergadering waarop het besproken wordt overmaken. Op sectoraal vlak kunnen, via een cao, de inhoud en de voorwaarden waaraan een opleidingsplan op ondernemingsvlak moet beantwoorden worden vastgelegd. Als werknemersafgevaardigde in de OR werk je nauw samen met de afgevaardigden in de vakbondsafvaardiging die eventueel een cao op ondernemingsvlak afsluiten over het opleidingsplan. Lees ter inspiratie het interview met de militanten van Honda.
• Ook al zijn op de agenda van februari geen andere verplichte onderwerpen voorzien, weet dat de OR ook een bespreking kan vragen en suggesties kan doen over bijvoorbeeld de arbeidsorganisatie, telewerk, … Als nieuwe technologieën worden ingevoerd, moet de OR worden geïnformeerd en geconsulteerd over de sociale gevolgen (cao nr. 39).

/CAO 104

Werk-gelegenheidsplan oudere werknemers

Je kan de vergadering van februari aangrijpen om de discussie voor te bereiden over het werkgelegenheidsplan voor 45-plussers (opgelegd door cao nr. 104 van de NAR). Bereid met j...

Lire plus

/INTERIM

Beperk opeenvolgende dagcontracten

Cao nr. 108 voorziet dat enkel gebruik mag worden gemaakt van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid als de gebruiker de nood aan flexibiliteit kan bewijzen. Dit moet statisti...

Lire plus

/WELZIJN OP HET WERK

Analyseer jaarverslagen

In het Comité PB moet je een grondige bespreking wijden aan de jaarverslagen van de interne en de externe dienst PB. Lees ter ondersteuning zeker het artikel in Vakbeweging nr. 976 over de jaarverslagen.

Plus d'articles sur

agenda OR-Comité PB onderneming