close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

kijker

/Wat bespreken in OR en Comité PB?

TEKST Kris Van Eyck, Geneviève Laforet & Eva Van Laere | ILLUSTRATIE StonePictures | 11 OKTOBER 2023 | LEESTIJD: 5 minuten

De vervangingsdagen vastleggen voor de wettelijke feestdagen die vallen op een dag dat er niet wordt gewerkt, toezicht houden op opeenvolgende dagcontracten bij uitzendarbeid, grondig het maandverslag bespreken van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, het jaarlijks actieplan voor dit jaar opvolgen en dat van volgend jaar voorbereiden… Dat zijn zaken die zeker aan bod moeten komen in de vergaderingen van de ondernemingsraad en het Comité PB van november.

AGENDA /

/Ondernemingsraad

• Vervanging wettelijke feestdagen die op inactiviteitsdag vallen. In een aantal sectoren legt het paritair comité of het paritair subcomité de vervangingsdagen vast. Als het paritair (sub)comité vóór 1 oktober niet hee t beslist, dan stelt de OR de vervangingsdagen vast. De beslissing moet in elk geval worden genomen vóór 15 december en ze moet worden toegevoegd aan het arbeidsreglement. 

• Toezicht op uitzendarbeid en in het bijzonder op opeenvolgende dagcontracten (ODC’s). Cao nr. 108/3 bevestigt opnieuw de informatieverplichting en voert een extra socialezekerheidsbijdrage in die moet worden betaald door de gebruiker in geval van oneigenlijk gebruik van ODC’s – consultatie van de OR (of van de VA als er geen OR is) over het gebruik van ODC’s:

Bij het begin van elk semester moet volgende informatie van het afgelopen semester ter beschikking worden gesteld van de ondernemingsraad (of de vakbondsafvaardiging): 

• Gedetailleerde informatie over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten:
- aantal opeenvolgende dagcontracten;
- aantal uitzendkrachten dat met een opeenvolgend dagcontract werd tewerkgesteld. 

• Op uitdrukkelijk verzoek van de werknemersafgevaardigden informatie over het aantal uitzendkrachten per schijf van opeenvolgende dagcontracten.

• Op uitdrukkelijk verzoek van de werknemersvertegenwoordigers moet bewijs worden geleverd van de behoefte aan flexibiliteit waarvoor dit soort contract moet worden ingezet, samen met de cijfers en het bewijs dat de gebruiker alternatieven hee t onderzocht;

De ondernemingsraad (of de vakbondsafvaardiging als er geen ondernemingsraad is) wordt jaarlijks geraadpleegd over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten en de motivatie hiervoor. Deze informatie- en raadplegingsverplichting moet samenvallen met één van de twee semestriële informatieverstrekkingen.

(*) Nieuw sinds 1 januari, conform cao nr. 108/3.

Nieuwe extra socialezekerheidsbijdrage voor de gebruiker vanaf 40 ODC’s/interimmer/semester/ gebruiker. De 1ste berekeningsperiode loopt van 1 januari tot 30 juni 2023.

Voor elke vraag of opmerking over uitzendarbeid, aarzel niet om je secretaris te contacteren of de helpdesk interim: interimunited@ acv-csc.be

/Comité PB

• Opvolging van vorige vergaderingen: ga na of de gemaakte afspraken werden nagekomen binnen de vooropgestelde termijnen of bepaalde punten opnieuw moeten worden besproken. 

• Bespreking van het maandverslag van de interne dienst PB: de preventieadviseur die de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk leidt, maakt maandelijks een schri telijk verslag over de veiligheid en de gezondheid van werknemers in de onderneming. Hij licht dit verslag mondeling toe en antwoordt op vragen van comitéleden. Het verslag gaat over de activiteiten van de interne dienst voor preventie en bescherming, de relatie met de externe dienst, de vastgestelde risico’s, de arbeidsongevallen en de preventiemaatregelen die werden genomen. 

• Opvolging jaarlijks actieplan 2023: stand van zaken. 

• Voorbereiding jaarlijks actieplan 2024: vóór 1 november moet je van je werkgever een ontwerp van jaarlijks actieplan voor 2024 ontvangen. In het Comité PB kan je dan een eerste bespreking houden over dat ontwerpplan. Stel die bespreking niet uit, want het plan treedt in werking op 1 januari, ook als het Comité PB zijn advies nog niet hee t gegeven. Zo nodig kan je dit punt terug op de agenda zetten in december en na eventuele wijzigingen definitief goedkeuren.

/HET JAARACTIEPLAN

Het jaaractieplan is een schriftelijk document dat de volgende elementen bevat: • de doelstellingen van het preventieplan voor een jaar • de fi nanciële, menselijke en andere middelen die de werkgever inzet om de doelstellingen te bereik...

Lire plus

/TIPS VOOR DYNAMISCHE VERGADERINGEN

Zorg voor een goede voorbereiding in je syndicale kern 

Een goede kernwerking betekent middelen, vaardigheden en capaciteiten bundelen. Het betekent een gemeenschappelijke visie ontwikkelen op de vakbondswerkin...

Lire plus

Plus d'articles sur

agenda OR-Comité PB