close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

kijker

/Wat bespreken in OR en Comité PB oktober?

TEKST Kris Van Eyck & Geneviève Laforet | ILLUSTRATIE Shutterstock | LEESTIJD: 4 MINUTEN | VAKBEWEGING 13 SEPTEMBER 2023

Het jaarlijks actieplan over het welzijn op het werk voor volgend jaar voorbereiden, de vervanging van wettelijke feestdagen vastleggen als het paritair comité dat niet deed, de planningsregels voor het opleidingsverlof vastleggen, … Het zijn maar enkele agendapunten die je zeker moet voorzien. Je hebt met de werknemersafvaardiging ook het recht om andere punten op de agenda te zetten die tot de bevoegdheden van het Comité PB of de ondernemingsraad behoren. Bereid de vergaderingen goed voor!

AGENDA /

/Comité PB

Opvolging vorige vergaderingen.
Bespreking maandverslag interne dienst PB: de preventieadviseur die de leiding heeft over de interne dienst voor preventie en bescherming moet mondeling zijn maandelijks verslag toelichten over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in de onderneming.
Jaarlijks actieplan over het welzijn op het werk 2023: ga na hoe het loopt met het jaarlijks actieplan voor dit jaar.
Jaarlijks actieplan over het welzijn op het werk 2024: de werkgever moet uiterlijk twee maanden vóór het in voege treedt een ontwerp ter advies voorleggen aan het Comité PB. In de meeste ondernemingen loopt het jaarlijks actieplan vanaf 1 januari. De werkgever moet dus vóór 1 november een ontwerp bezorgen aan de leden van het Comité PB. Vraag ernaar indien je nog niets ontving. Je kan de bespreking al starten, want het advies over het jaarlijks actieplan moet uiterlijk in de vergadering van december worden gegeven.

/OR

Bespreking periodieke informatie, die omvat:
- De economisch-financiële informatie. Deze wordt 15 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de leden van de ondernemingsraad bezorgd. Er wordt zowel informatie gegeven over de voorbije 3 maanden als vooruitzichten voor het komende trimester.
- Informatie over tewerkstellings- en personeelsbeleid. De werkgever dient gedetailleerde informatie over de tewerkstelling te verstrekken: evolutie over de voorbije maanden en toekomstverwachtingen (ontslagen, geplande indienstnemingen, beroep op tijdelijke werkkrachten en uitzendarbeid,...).
- Informatie over tewerkstellingsstimuli. Tegelijk met de periodieke informatie moet de werkgever de ‘statistische fiche’ meedelen aan de ondernemingsraad. Deze statistische fiche bevat informatie over het gebruik van een aantal tewerkstellingsstimuli en de financiële weerslag hiervan op de onderneming.

Vervanging wettelijke feestdagen in 2024: een feestdag die samenvalt met een zondag of een andere inactiviteitsdag moet door een gewone activiteitsdag worden vervangen. Wanneer het paritair comité vóór 1 oktober geen overeenkomst heeft bereikt over de vervanging van die feestdag, kan de ondernemingsraad die vervangingsdag vastleggen. De vervanging van wettelijke feestdagen moet in een bijlage bij het arbeidsreglement worden vermeld.

/TIP

Bereid de vergadering voor in de ondernemingskern

Door samenwerking in de ondernemingskern kan...

Lire plus

/TIP

Communiceer met het personeel 

We werden verkozen om onze collega’s te vertegenwoordigen ; we m...

Lire plus

/OPLEIDINGSVERLOF

Maak planning in ondernemingsraad

Onder bepaalde voorwaarden kan je van het werk afwezig blijven om een opleiding te volgen. Alle aanvragen voor Vlaams opleidingsverlof (en betaald educatief verlof in de rest van het land) moeten ten laatste op 31 oktober ingediend worden. Het Vlaams opleidingsverlof is een recht voor de werknemer, maar de planning van het verlof moet wel in overleg met de werkgever gebeuren. Dat gebeurt in de ondernemingsraad. De planningsregels gelden voor gelijktijdige afwezigheden.

Plus d'articles sur

agenda OR-Comité PB