close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

AGENDA /

Wat bespreken in OR en Comité PB december

TEKST Kris Van Eyck & Geneviève Laforet | ILLUSTRATIE StonePictures | 15 NOVEMBER 2023 | LEESTIJD: 5 minuten

Om je wat houvast te geven, vind je hieronder de verplichte agenda- en aandachtspunten voor de vergaderingen van december van het Comité PB en de ondernemingsraad. Je hebt met de werknemersafvaardiging ook het recht om andere punten op de agenda te zetten. We doen enkele suggesties. Bereid de vergaderingen goed voor!

/Comité PB

Opvolging van vorige vergaderingen: ga op basis van de verslagen van de vorige vergaderingen na of je werkgever binnen de afgesproken deadlines gevolg heeft gegeven aan de afspraken die werden gemaakt. Als dat niet het geval is, dan moet je je werkgever hierop aanspreken.

Bespreking maandverslag interne dienst PB: de preventieadviseur die de leiding heeft over de interne dienst voor preventie en bescherming moet mondeling zijn maandelijks verslag toelichten over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in de onderneming.

Uitvoering jaarlijks actieplan over het welzijn op het werk 2023: ga na hoe het loopt met het jaarlijks actieplan voor dit jaar.

Jaarlijks actieplan over het welzijn op het werk 2024: als de bespreking nog niet was afgerond in de vergadering van november, dan doe je dit in december en geef je een definitief advies. Op 1 januari 2024 gaat het nieuwe jaarlijks actieplan van start, ook al gaf het Comité PB geen advies.

/Ondernemingsraad

Zeker op de agenda: de data van de jaarlijkse vakantie 2024. Als het paritair comité van de sector hierover geen beslissing neemt, dan moet de ondernemingsraad de vakantiedagen vastleggen. Als het paritair comité wel data heeft vastgelegd, dan moet de ondernemingsraad de praktische modaliteiten regelen en er op toezien dat die beslissing wordt toegepast.

Buiten dit punt dat verplicht op de agenda moet staan, kan de OR zich ook buigen over elk sociaaleconomisch onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort. Twee voorbeelden:

Op verzoek van de werknemersafgevaardigden moet de bedrijfsleider de OR inlichten over de geldende regels inzake personeelszaken en elk voornemen of elke maatregel die ze kan beïnvloeden. Het gaat om de regels met betrekking tot de indienstneming, selectie, mutatie, promotie, overstap van voltijds naar deeltijds werk, organisatie van het onthaal, … (Cao nr. 9, art. 9).

De OR kan zich zo nodig ook buigen over de aanpassing van het arbeidsreglement. De ACV-brochure over dit onderwerp (online beschikbaar voor militanten) helpt je op weg om na te gaan of het arbeidsreglement nog wel up-to-date is. We raden aan dat je dit aanpakt met heel je kern en alle ACV-afgevaardigden (van zowel Comité PB, OR als de Vakbondsafvaardiging). Als het arbeidsreglement niet meer up-to-date is, dan kan je met je vakbondskern wijzigingen voorstellen, het personeel hierover raadplegen en de leden van de OR opdragen om dit te agenderen op een volgende vergadering.

/Aandachtspunt voor de OR: opleiding

Opleiding: een syndicale prioriteit

De OR moet worden geïnformeerd en geraadpleegd over de collectieve maatregelen op het vlak van beroepsopleiding en -omscholing (cao 9, art. 8). Ingevolge...

Lees meer

/Aandachtspunt voor de OR: deconnectie

Recht op deconnectie

Een jaar geleden werd het recht op deconnectie doorgevoerd in ondernemingen. Daardoor hebben werknemers het recht om zich te deconnecteren van digitale werktools buiten de werkuren. Dit recht werd ...

Lees meer

Ook interessant